• EQF Home Page Icon

Qualification: criminalistics expert

criminalistics expert

Qualification Information

 A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:   

 Általános elvárások

 A képzés során a hallgató szerezzen jártasságot: 

– a büntetőjogi és a büntetőeljárás jogi normák alkalmazásakor azon tények felismerésében, melyekre a bizonyításnak ki kell térnie, továbbá abban, hogy milyen bizonyítási eszközöket lehet a bizonyítási eljárás során igénybe venni; 

– a kriminalisztikai elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazásában, a konkrét feladatok megfelelő megoldási módjának megválasztásában, valamint a jogszabályi változások, illetőleg a kriminalisztikai módszerek továbbfejlesztése következtében megváltozott körülmények önálló feldolgozásában; 

– a szakértői munkával összefüggő jogszabályok gyakorlati alkalmazásában;

– a forenzikus jelenségek közötti összefüggések felismerésében;

– a releváns személyre, tárgyra és az elkövetett cselekményre vonatkozó következtetések levonásában. 

A képzés eredményeként a hallgató legyen képes: 

– szakértői vélemény alkotására, a szakértői dokumentáció elkészítésére, az azonosítás elmélet szabályainak alkalmazására, a szakértői szakvélemények szakszerű elkészítésére, a szakértő kirendelő határozatokban feltett kérdésekre adandó pontos válaszadásra, a bíróságokon történő megjelenések során a szakértői véleményének szakszerű, igényes kifejtésére, a szakértői vizsgálat lefolytatására, a szakértői anyag értékelésére, előkészítésére, a szakvélemény elkészítésére.Szakterületenkénti elvárások:

A fegyverszakértői szakterületen a hallgató a képzés során szerezzen speciális ismereteket: 

– fegyverszakértői vizsgálat folyamatának megismerésében és módszereinek alkalmazásában, a kézi lőfegyverek szerkezeti felépítésében, működési rendszereikben;

– a különböző lőszerek, töltények felépítésében, a lövedékek és töltényhüvelyek felületén levő nyomok kriminalisztikai jelentőségének felismerésében, szakértői vizsgálatukban, a lövedékeken és töltényhüvelyeken levő fegyverműködési nyomok felismerésében, osztályozásában, a fegyverműködési nyomok összehasonlító vizsgálatának elméletében és gyakorlatában, az IBIS automatikus összehasonlító rendszer elméleti működésében;

– a különböző lövési folyamatok vizsgálatához használt berendezések ismeretében, használatában, a lőfegyverrel elkövetet bűncselekmények helyszíni vizsgálatában, a különböző vegyészeti eljárások elvégzésében, a különböző lövési anyagmaradványok megfelelő biztosításában, a különböző lőeszközök műszaki állapotának vizsgálatában.

 

Az írásszakértői szakterületen a hallgató a képzés során szerezzen speciális ismereteket: 

– a kézírás anatómiai, fiziológiai, pszichológiai alapkérdéseiben, az általános és különös írássajátosságok feltárásában, összehasonlításában és értékelésében, a valószínűségi skálákban és azok alkalmazásában;

– a technikai írásvizsgálat részeként az írógépek fajtáinak, működésének és történetének ismeretében, a mechanikus, elektromechanikus, elektronikus írógépek és a különböző típusú nyomtatók alkalmazásával készült inkriminált iratok szakértői vizsgálatában;

– hogyan lehet az írássajátosságokat szakszerűen megfogalmazni, osztályozni, a vizsgálati módszereket leírni, a feltárt sajátosságot értékelni és a kézírásvizsgálat sajátosságfeltáró-összehasonlító, mennyiségi és minőségi módszereit alkalmazni.

A nyomszakértői szakterületen a hallgató a képzés során szerezzen speciális ismereteket: 

– a nyomszakértői vizsgálat folyamatára és a módszerek hatékony alkalmazására vonatkozóan, a tárgytöredékek kriminalisztikai jelentőségének felismerésére, a tárgytöredékek szakértői vizsgálatának területén, a próbanyomok készítésének területén és az általános valamint összehasonlító vizsgálatok, mérések elvégzése vonatkozásában;

– az egyes nyomtípusok (statikus és dinamikus jellegű elváltozások) traszológiai jellemzőinek feltárási módját, az egyedi sajátosságok felismerését és a próba nyomokkal történő összehasonlítás módját és értékelésének törvényszerűségeit. 

Az okmányszakértői szakterületen a hallgató a képzés során szerezzen speciális ismereteket: 

– az okmányszakértői vizsgálatok módszereiben, okmányvizsgálati eszközök alkalmazásában, személyi okmányok vizsgálatában, közlekedési okmányok vizsgálatában, értéket képviselő okmányok vizsgálatában, egyéb okiratok (pl. szerződések) vizsgálatában;

– az alapvető nyomtatási eljárások felismerésében, az okmányvédelmi megoldások felismerésében, az okmányokon feltárható sajátosságok értelmezésében, a hamisításra utaló sajátosságok felismerésében, a hamisítványok típusának meghatározásában 

Az ujjnyomatszakértői szakterületen a hallgató a képzés során szerezzen speciális ismereteket:

– a daktiloszkópiai törvényszerűségek és az ujj-tenyérnyom töredékek kriminalisztikai jelentőségének felismerésében, szakértői vizsgálatukban, a daktiloszkópia, mint a személyazonosítás kiemelt területe ismeretében, a daktiloszkópia biológiai alapjaiban, az ujj- és tenyérnyomatokon látható bőrfodorszálak sajátos elhelyezkedésének, ujjnyomat fajtái, osztályozásának felismerésében;

– az ujj- és tenyérnyomatokban található minúciák (sajátossági pontok) felismerésében, a tenyérnyomatokon látható redők, ráncok felismerésében, a tenyérnyomatok területi feloszt&aacu

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Nemzeti Közszolgálati Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education