• EQF Home Page Icon

Qualification: Construction site helper ‘Building Shell Construction’

Construction site helper ‘Building Shell Construction’

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00487)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor kwaliteit (co 00488)
- Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door de etiketten en markering van de gebruikte materialen bij te houden

● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00489)
- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
- Werkt ergonomisch
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies
- Werkt met oog voor energieprestaties van gebouwen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

* PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

● Gebruikt machines en gereedschappen (co 00490)
- Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
- Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
- Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

● Werkt op hoogte (co 00491)
- Monteert en demonteert steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels
- Installeert vangnetten en geschikte randbeveiliging
- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
- Bouwt goederenliften op en zekert die
- Bedient de goederenlift
- Gebruikt hefplatformen volgens voorschriften

● Beheert het materiaal en het materieel (co 00492)
- Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats
- Richt de stockageplaats in en zorgt voor de bescherming van gestockeerde goederen

● Slaat lasten aan (co 00493)
- Selecteert de gepaste hijshulpmiddelen
- Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
- Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last
- Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van machines

● Helpt mee aan het inrichten van de bouwplaats (co 00494)
- Brengt veiligheidssignalisatie aan
- Installeert werfafsluitingen en voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens
- Plaatst hekken en schermen tegen inbraak en stofhinder
- Werkt mee aan een voorlopige effening van het terrein
- Voorziet de plaatsing van de werfkeet (bureau, eet- en kleedruimte, sanitaire voorzieningen,…)
- Voorziet aansluiting van elektriciteit, water en verlichting
- Voorziet opslagmogelijkheden voor materiaal en gereedschappen
- Bewaart de orde en de netheid
- Voorziet plaats voor containers of verzamelplaatsen voor het selectief verzamelen van bouwafval

Specifieke Activiteiten

● Gebruikt en plaatst beschoeiingen, stutten en schoren (co 00495)
- Brengt stutten en schoren aan
- Verwijdert stutten en schoren

● Helpt bij de uitvoering van de grondwerken (co 00496)
- Graaft sleuven en werkputten
- Stut sleuven en werkputten

● Bereidt de fundering ‘op staal’ voor (co 00497)
- Maakt de bodem van de werkput schoon
- Effent de bodem van de werkput
- Werkt mee aan het droogleggen van de werkput

● Treft voorbereidingen voor het metselwerk (co 00498)
- Maakt mechanisch of manueel mortel, lijm en beton aan
- Voert specie, stenen en andere materialen aan
- Snijdt en verzaagt bakstenen

● Helpt bij het metselwerk (co 00499)
- Helpt profielen plaatsen
- Kapt en slijpt openingen in muren

● Helpt bij het plaatsen en bevestigen van het isolatiemateriaal (co 00500)
- Helpt bij het plaatsen en bevestigen van het isolatiemateriaal
- Beschermt het geplaatste isolatiemateriaal tegen weersomstandigheden

● Helpt bij het implementeren van lucht- en dampscherm (co 00501)
- Helpt bij het uitvoeren van de banen
- Helpt bij het uitvoeren van de doorbrekingen
- Helpt bij de afwerking van aansluitingen en verbindingen van de schermen

● Helpt bij het uitvoeren van de bekisting (co 00502)
- Voert een voorbehandeling uit op de bekisting
- Past eenvoudige bekistingstechnieken toe
- Timmert, stut, monteert en voegt eenvoudige bekistingen samen
- Voegt gemoduleerde bekistingspanelen samen
- Ontkist, reinigt, recupereert en slaat herbruikbaar materiaal op

● Helpt bij het klaarmaken, samenvoegen en plaatsen van wapeningen (co 00503)
- Helpt bij het knippen en plooien volgens instructies
- Helpt bij het vlechten van (geprefabriceerde) wapeningen en het verbinden van vlechtwerk
- Plaatst en schermt wachtstaven af met afschermdoppen
- Plaatst de netten en wapening met afstandshouders in de bekisting

● Helpt bij betonneringswerken (co 00504)
- Helpt bij het storten, spreiden en trillen van het beton
- Vermijdt dat de wapening gaat verschuiven tijdens het betonstorten
- Helpt bij de afwerking van het betonoppervlak
- Beschermt en beschut het beton

● Helpt bij voegwerken (co 00505)
- Helpt bij de voorbereiding van de voegwerken
- Maakt een voegmortel aan
- Brengt gepast voeggereedschap en voegmortel aan

● Helpt bij sloopwerken (co 00506)
- Gebruikt stutten en schoren
- Demonteert of sloopt manueel of met mechanische hulpmiddelen
- Ruimt het puin en voert sloopafval selectief af

● Helpt bij renovatiewerken (co 00507)
- Plaatst voorlopige afdichtingen tegen wind en regen
- Helpt bij het maken van muurdoorbrekingen
- Helpt bij het versterken van funderingen
- Helpt bij het vervangen en herstellen van beschadigde bouwwerken
- Reinigt en beschermt de renovatiewerken

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● Basiskennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
● Basiskennis van elementaire wiskunde
● Basiskennis van elektriciteit
● Basiskennis van de werforganisatie
● Basiskennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
● Basiskennis van droogleggingstechnieken
● Basiskennis van stut-, beschoeiing-, en schoortechnieken
● Basiskennis van metselverbanden, de verschillende soorten muren en de soorten voegen
● Basiskennis van bekistings-, ijzervlecht- en betonneringstechnieken
● Basiskennis over ontkisten en onderhoud van het bekistingsmateriaal
● Basiskennis van bindtechnieken voor de wapening
● Basiskennis van soorten en eigenschappen van isolatiematerialen, lucht- en dampschermen, de soorten bevestigingen en de aansluiting van het luchtscherm
● Basiskennis van ontmantelings- en slooptechnieken
● Basiskennis van de technieken voor het herstellen van kleine oppervlakten
● Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Kennis van (veiligheids)pictogrammen
● Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten
● Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
● Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken
● Kennis van PBM’s en CBM’s
● Kennis van de maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger, de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, de toelaatbare belasting, de steigerklassen, de steigeronderdelen, de veilige (de)montage en ombouw van de steiger
● Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden (een stevige steun van de steiger op de ondergrond, de volledigheid van de montage, een stabiel verankerde structuur, een stevige werkvloer, een goed bepaalde belasting, conforme leuningen en een veilige toegang tot de werkvloer)
● Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer
● Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie
● Kennis van vakterminologie
● Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen
● Kennis van materialen, gereedschappen en machines
● Kennis van opslag en onderhoud van materialen, gereedschappen en machines
● Kennis van het benodigde gereedschap voor het snijden en afzagen van bakstenen
● Kennis van de inrichting van de werkplek: signalisatie, afsluiting, orde en netheid
● Kennis van de technieken voor bevestigen, heffen en het aanslaan van lasten
● Kennis van tekens en seinen voor communicatie met de bestuurders van hef-, hijs- en graafmachines
● Kennis van schoonmaaktechnieken voor onderhoud van de werfkeet, toiletten, eetruimte, …
● Grondige kennis van lijmen en bindmiddelen, de mengverhoudingen en hulpstoffen voor mortels

Cognitieve vaardigheden

● Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende
● Het efficiënt kunnen communiceren met collega’s: kunnen overleggen over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht en afstemmen van de eigen werkzaamheden op de activiteiten van anderen (bouwteam)
● Het kunnen controleren van de aanwezigheid van en kunnen gebruiken van PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
● Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico’s van gevaarlijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, …)
● Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico’s

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
2