• EQF Home Page Icon

Qualification: Construction plant operator

Construction plant operator

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00787)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor kwaliteit (co 00788)
- Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd en vermijdt verspilling
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00789)
- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
- Werkt ergonomisch
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies
- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

* PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Specifieke Activiteiten

● Bereidt de werkzaamheden met de bouwplaatsmachine voor (co 00790)
- Ontvangt en begrijpt de uit te voeren opdracht
- Verzamelt de nodige documenten voor de opdracht
- Richt de eigen werkplek en het werkterrein in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de algemene werforganisatie en de logische werkvolgorde
- Kiest de geschikte machine en machine-uitrusting of past deze aan
- Brengt de bouwplaatsmachine in werkpositie
- Controleert of er zich binnen de werkzone geen voorwerpen, hoogspanningskabels of ander hindernissen bevinden
- Plaatst signalisatie

● Transporteert de bouwplaatsmachine (co 00791)
- Rijdt met een bouwplaatsmachine een dieplader op en af
- Zekert de bouwplaatsmachine op een dieplader
- Voorziet de nodige signalisatie
- Rijdt zuinig en defensief met een bouwplaatsmachine over de openbare weg

● Bedient GPS of boordcomputer (co 00792)
- Gebruikt GPS bij transport
- Gebruikt GPS of boordcomputer bij afgravingen en grondverzet

● Communiceert met helpers en leidinggevenden (co 00793)
- Communiceert vooraf over de werkopdracht
- Communiceert tijdens de werkopdracht (met seinen en/of radio)

● Voert grondverzet en graafwerken uit (co 00794)
- Bedient de bouwplaatsmachine
- Richt het terrein in en zet het af
- Maakt het terrein bouwrijp
- Graaft uit en graaft af
- Aardt de oppervlakte of uitgraving aan
- Hoogt terreinen op
- Verdicht gronden

● Graaft sleuven en bouwputten (co 00795)
- Graaft op basis van plaatsaanduiding
- Graaft om hindernissen (o.m. nutsvoorzieningen) heen
- Vult de sleuf of bouwput terug op
- Nivelleert opgevulde sleuven of putten

● Profileert (co 00796)
- Zet taludprofielen uit
- Graaft taluds af volgens profiel
- Schoont sloten op
- Nivelleert met de bouwplaatsmachine
- Nivelleert met een specifieke nivelleermachine

● Slaat lasten aan bij hijswerkzaamheden met een bouwplaatsmachine (co 00797)
- Controleert lasten op zichtbare gebreken
- Controleert of een last opgetild kan worden
- Controleert het hijsgereedschap
- Slaat de lasten veilig aan
- Balanceert de last uit

● Voert hijswerkzaamheden uit met de bouwplaatsmachine (co 00798)
- Kiest de hijsuitrusting
- Bedient de bouwplaatsmachine met het oog op hijswerk
- Bepaalt de plaats waar de elementen moeten komen
- Plaatst elementen

● Vervoert materiaal (co 00799)
- Stelt de bouwplaatsmachine op en laadt het materiaal zo efficiënt mogelijk
- Vervoert de ladingen via een zo economisch mogelijke route
- Stort de lading

● Voert graafwerken voor rioleringen uit (co 00800)
- Graaft op basis van plaatsaanduiding
- Graaft om hindernissen heen (o.m. nutsvoorzieningen)
- Voert schoringen uit
- Vult de rioleringssleuven terug op
- Nivelleert opgevulde sleuven of putten

● Voert sloop- en afbraakwerken uit (co 00801)
- Richt de aangepaste werkzone in en onderhoudt deze (in overleg met de bouwplaatsleiding)
- Voert sloop- en afbraakwerken uit
- Sorteert en stockeert sloopafval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel

● Rondt de werkzaamheden uitgevoerd met de bouwplaatsmachine af (co 00802)
- Parkeert de bouwplaatsmachine
- Zet de bouwplaatsmachine stop en schakelt de besturing uit
- Verlaat de bedieningspost
- Laat de bouwplaatsmachine veilig achter of maakt ze klaar voor de terugweg
- Laat de werkplaats proper achter

● Voert dagelijkse controles en onderhoud van de bouwplaatsmachine uit (co 00803)
- Controleert de bouwplaatsmachine voor ingebruikname
- Voert dagelijks onderhoud uit
- Voert kleine herstellingen uit
- Signaleert defecten
- Signaleert de nood tot specifieke controles, herstellingen en onderhoud
- Reinigt de bouwplaatsmachine

● Vervult administratieve taken (co 00804)
- Vult werkblad en andere administratieve documenten in
- Bewaart en let op de aanwezigheid van keuringsdocumenten

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis rekenen (inhoudsmaten, soortelijk gewicht, volumes,…)
● Basiskennis van elektriciteit
● Basiskennis van het vakjargon in het Nederlands en in een tweede landstaal
● Basiskennis van specifieke risico’s van asbest, kwartsstof en andere gevaarlijke producten
● Kennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van de bouwplaatsorganisatie
● Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
● Kennis van veilige en ergonomische hef-, til- en werktechnieken
● Kennis van PBM’s en CBM’s
● Kennis van (veiligheids)pictogrammen
● Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer
● Kennis van een geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
● Kennis van werkdocumenten, het werkblad en andere administratieve documenten: persoonlijke documenten, boorddocumenten en machine-instructieboek
● Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van controle- en meetmethoden en –instrumenten
● Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
● Kennis van technologie van hydraulische, pneumatische en elektrische systemen, dieselmotoren en bewegingsoverbrenging
● Kennis van de diverse bouwplaatsmachines en hun karakteristieken, meer bepaald hun wendbaarheid, verplaatsbaarheid, kracht, graaf- en laadvermogen, type en bereik van gieken
● Kennis van de karakteristieken, de toepassingen en de voor- en nadelen van diverse aandrijvingen: rupsen en banden
● Kennis van de verschillende uitrustingen voor de verschillende werkfuncties (graven, grijpen, hijsen, duwen, laden,…)
● Kennis van de technieken voor het aanbrengen van de hulp- en uitrustingsstukken
● Kennis van de reglementering voor ladingzekeren
● Kennis van de toestand van het wegennet en toegelaten belasting op openbare wegen
● Kennis van wettelijke beperkingen bij (uitzonderlijk) vervoer over de openbare weg
● Kennis van de wegcode
● Kennis van de principes van ecodriving en defensief rijden
● Kennis van de eisen en verantwoordelijkheden bij het uitvoeren van een veiligheidsfunctie
● Kennis van het gebruik van communicatiemiddelen
● Kennis van de genormaliseerde hand- en armseinen
● Kennis van signalisatie
● Kennis van de eisen aan opstelplaatsen: horizontaal, stabiel, vaste grond, vrij van obstakels en buiten de verkeerscirculatie
● Kennis van de invloed van de werkfunctie op de opstelling
● Kennis van preventiemaatregelen tegen het risico op omkantelen
● Kennis van de start- en stopprocedures
● Kennis van de normale werkingstoestand van de machine
● Kennis van de positie en de werkingsnorm (normale peil) van elementen als motoroliepeil, oliepeil van hydraulische kringloop, koelvloeistofpeil, banden- of rupsspanning, brandstofpeil, luchtfilter, …
● Kennis van de onderdelen waarbij zich op korte of lange termijn slijtageverschijnselen voordoen
● Kennis van het toepassingsgebied en de geldigheid van vergunningen en keuringen
● Kennis van de reglementering inzake speciale controles door erkende controleorganismen.
● Kennis van de technieken, de producten en het materieel gebruikt bij klein onderhoud en reiniging
● Kennis van de preventieve veiligheids- en milieumaatregelen bij tanken en de maatregelen bij vervuiling door tanken of lekken
● Kennis van wie voor welke herstellingen verantwoordelijk is
● Kennis van het werkblad en meer specifiek de rubriek “defecten”
● Kennis van planlezen
● Kennis van verschillende taludprofielen en profielen van sleuven en bouwputten
● Kennis van het doel en de betekenis van de topografische aanduidingen
● Kennis van de toepassingsmogelijkheden van GPS bij grondverzet en graafwerken
● Kennis van de bediening van een GPS
● Kennis van de opgelegde afmetingen en toegestane afwijkingen bij graaf- en nivelleerwerken
● Kennis van nivellerings- en verdichtingseisen in het lastenkohier
● Kennis van de laadcapaciteit van een dumper
● Kennis van de optimale zwenkhoek bij het vullen van een dumper
● Kennis van de optimale positie van een dumper bij het laden
* PBM’s en CBM’s = Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Onder veiligheidsf

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4