• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Cleaning Supervisor, SQ

Cleaning Supervisor, SQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- hallitsee monipuolisesti käytännön siivoustyön ja siivouksen ammattitekniikan
- osaa perehdyttää työntekijöitä organisaation tai yrityksen ja asiakaskohteen uusiin tai muuttuneisiin tehtäviin
- suunnittelee ja toteuttaa asiakaskohteen tehtäväkohtaisen opastuksen
- ohjaa työntekijöitä työskentelemään asiakaslähtöisesti, eri puhtaustasovaatimusten mukaisesti, hygieenisesti, ergonomisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti
- suunnittelee ja organisoi asiakaskohteen käytännön siivous- ja muut palvelutyöt asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti itse työhön osallistuen
- tekee vastuualueensa tarviketilaukset ja huolehtii tarvikkeiden varastoinnista
- tietää työn mitoituksen perusteet ja merkityksen palvelujen suunnittelun ja käytännön työn kannalta
- osaa suunnitella ja organisoida kohteen työalueet ja palvelutehtävät työmäärälaskelmien, palvelukuvauksen tai työohjeiden perusteella
- selviytyy muulla kuin äidinkielellään erilaisista asiakaspalvelutilanteista ja työntekijöiden perehdyttämisestä
- toimii luontevasti eri kulttuureista tulleiden ihmisten kanssa sekä ottaa huomioon erilaiset kulttuurit ja niistä johtuvat erot viestinnässä ja vuorovaikutustilanteissa
- pyrkii aktiivisesti poistamaan ennakkoluuloja eri kulttuureista tulleita kohtaan
- perehdyttää ja ohjaa eri kulttuureista tulleita heidän työ- ja kielitaitonsa edellyttämällä tavalla
- huolehtii osaltaan hyvän työilmapiirin kehittymisestä työyhteisössä
- tietää organisaationsa tai yrityksensä ja työkohteensa ympäristöjärjestelmän periaatteet ja noudattaa niitä
- tuntee keskeiset jätehuoltoon liittyvät lait ja säädökset ja arvioi asiakaskohteen jätehuoltoon liittyviä asioita niiden pohjalta
- ohjaa ja neuvoo ympäristönhuoltoon liittyvissä asioissa työntekijöitä ja asiakasta
- tietää puhdistuspalvelualan tarjoamat mahdollisuudet yritystoiminnan käynnistämiseen
- tuntee yritystoiminnan peruskäsitteet ja erilaiset yritysmuodot sekä sen, mitä on otettava huomioon yritystoimintaa suunniteltaessa
- toimii asiakaslähtöisesti, laatutietoisesti ja yhteistyökykyisesti
- pystyy arvioimaan työtään ja kielitaitoaan asiakaspalvelu- ja yhteistyötilanteissa sekä työntekijöiden perehdyttämisessä ja ohjaamisessa
- tuntee organisaationsa tai yrityksensä kustannusten seurantajärjestelmän ja seuraa oman vastuualueensa kustannuksia
- on voinut suorittaa osan työtehtäviin läheisesti liittyvää erikoisammattitutkintoa, ei siivousteknikon erikoisammattitutkinnosta

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä puhdistuspalvelualalla esimerkiksi palveluohjaajana, siivoustyönohjaajana, ryhmän vetäjänä, ryhmänvanhimpana tai tiimivastaavana. Hän voi toimia myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Start Date: 
03.10.16
Costs: 

58

Provider Information

Provider Name: 
Jyväskylän aikuisopisto
Provider Contact Info: 

aikuisopisto@jao.fi
040 341 6412
040 341 5055
PL 472, 40101, JYVÄSKYLÄ
Viitaniementie 1, 40100, JYVÄSKYLÄ

Course Locations

Reference Data

Course address:

Viitaniementie 1, 40100, JYVÄSKYLÄ