• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Business Management, SQ

Business Management, SQ

Course Information

Tutkinnon suorittanut
- kykenee arvioimaan kriittisesti yrityksensä nykytilaa, sen kilpailukykyä, kannattavuutta ja vakavaraisuutta
- osaa laatia yritykselle pitkän aikavälin tavoitteet ja toiminnan päämäärät
- pystyy hyödyntämään järjestelmällisessä arviointi- ja kehittämistyössä tarvittavia työkaluja ja menetelmiä
- osaa valita kehittämisen painopistealueet ja laatia yritykselleen kehittämissuunnitelman
- osaa johtaa yrityksensä toimintaa ja taloutta sekä organisoida toimintaa
- osaa kytkeä yrityksen strategisen suunnittelun toiminnan suunnitteluun, budjetointiin ja toteutukseen
- osaa arvioida asiakkuuksia, markkinoita ja kilpailutilannetta
- osaa valmistella ja johtaa kehittämisprojekteja
- hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot ja henkilöjohtamisvalmiudet ja pystyy organisoimaan yrityksen toiminnan kehittämissuunnitelman toteuttamiseksi
- osaa ennakoida toiminta- ja kilpailuympäristön muutosten vaikutuksia sekä kehittää vaihtoehtoisia toimintamalleja yrityksen kasvu- ja supistumistilanteisiin
- pystyy työssään hyödyntämään tietoverkkoja ja uutta teknologiaa sekä verkottumista
- kykenee soveltamaan tietojaan ja taitojaan vaihtelevissa tilanteissa
- osaa arvioida osaamistarpeitaan ja laatia itselleen kehittymissuunnitelman
- osaa tuotantoa johtaessaan arvioida tuotannon tilanteen, asettaa strategiset tavoitteet, laatia kehittämissuunnitelman ja johtaa sen toteuttamista
- osaa kansainvälistymistä johtaessaan selvittää yrityksen kansainvälistymisen mahdollisuudet, hakea tietoa ja asettaa tavoitteet ja johtaa niiden toteuttamista

Tutkinnon suorittajat voivat toimia pienten tai keskisuurten yritysten omistajayrittäjinä tai palkattuina johtajina, jotka johtavat kokonaisvaltaisesti koko yritystä, sen yksikköä tai tytäryhtiötä.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Costs: 

58.00

Provider Information

Provider Name: 
Yrkesakademin i Österbotten, samtliga verksamhetsorter
Provider Contact Info: 

06 324 2000
06 324 2010
Kungsgårdsvägen 30 A, 65380, VASA

Course Locations

Reference Data

Course address:

Kungsgårdsvägen 30 A, 65380, VASA