• EQF Home Page Icon

Qualification: Bricklayer

Bricklayer

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00508)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor kwaliteit (co 00509)
- Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00510)
- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
- Werkt ergonomisch
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies
- Werkt met oog voor energieprestaties van gebouwen
- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

* PBM’s en CBM’s = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

● Gebruikt machines en gereedschappen (co 00511)
- Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
- Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
- Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00512)
- Ontvangt en begrijpt de opdracht
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de algemene werforganisatie en de logische werkvolgorde

● Werkt op hoogte (co 00513)
- Monteert en demonteert steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
- Controleert de steigerklasse en doet een visuele controle van een steiger voor ingebruikname
- Herkent en signaleert gebreken van de steiger en de steigeronderdelen aan de bevoegde persoon
- Voert de gepaste verankeringen uit
- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels
- Installeert vangnetten en geschikte randbeveiliging
- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
- Bouwt goederenliften op en zekert die
- Bedient de goederenlift
- Gebruikt hefplatformen volgens voorschriften

● Houdt werkadministratie bij (co 00514)
- Houdt planning en werkdocumenten bij

● Plant de werkzaamheden (co 00515)
- Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad
- Bepaalt de uitvoeringsfases en maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden
- Bepaalt de benodigde materialen, gereedschappen en machines in functie van de dagactiviteit
- Stemt de eigen werkzaamheden af op de activiteiten van anderen (het bouwteam)
- Onderhoudt contacten met klanten en collega’s

● Beheert het materiaal en het materieel (co 00516)
- Houdt voorraden bij en vult aan
- Bepaalt de toegangswegen voor de leveringen
- Neemt leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheden en kwaliteit
- Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats
- Richt de stockageplaats in en zorgt voor de bescherming van gestockeerde goederen

● Slaat lasten aan (co 00517)
- Selecteert de gepaste hijshulpmiddelen
- Schat gewicht en zwaartepunt van de last in
- Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last
- Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van machines

● Helpt mee aan het inrichten van de bouwplaats (co 00518)
- Zet de werken nauwkeurig uit (bouwlijnen), bakent ze af en bepaalt hoogtepeilen
- Brengt veiligheidssignalisatie aan
- Installeert werfafsluitingen en voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens
- Plaatst hekken en schermen tegen inbraak en stofhinder
- Werkt mee aan een voorlopige effening van het terrein
- Voorziet de plaatsing van de werfkeet (bureau, eet- en kleedruimte, sanitaire voorzieningen,…)
- Voorziet aansluiting van elektriciteit, water en verlichting
- Voorziet opslagmogelijkheden voor materiaal en gereedschappen
- Bewaart de orde en de netheid
- Voorziet plaats voor containers of verzamelplaatsen voor het selectief verzamelen van bouwafval

Specifieke Activiteiten

● Gebruikt en plaatst stutten en schoren (co 00519)
- Bepaalt het aantal stutten en schoren en hun spreiding
- Brengt stutten en schoren aan
- Verwijdert stutten en schoren

● Voert de fundering ‘op staal’ uit (co 00520)
- Plaatst een bemalingssysteem en zet dit in werking
- Effent de bodem van de werkput
- Graaft funderingssleuven en –putten manueel of met de hulp van een bediener van een graafmachine
- Bereidt de sleufbodem voor met stabiliseerzand, het waterdichte membraan en een steenslagverharding
- Plaatst de aardingslus
- Voert een staalfundering in metselwerk uit
- Maakt manueel of machinaal beton of mortel aan
- Giet gewapende of ongewapende funderingsplaten en vloeren
- Geeft instructies aan bedieners van betonpomp of betonmixer
- Stort en spreidt, trilt en verdicht het beton
- Verzorgt de afwerking van het betonoppervlak

● Voert grondwerken en verhardingen voor residentiële toepassingen uit (co 00521)
- Plaatst beschoeiingen
- Plaatst terrassen en oppervlakteverhardingen

● Legt rioleringen en afwateringsstelsels aan (co 00522)
- Plaatst buizen en installaties voor afval-, regen-, grond- en rioolwater
- Voegt buizen en installaties in verschillende materialen samen
- Plaatst reservoirs en opvangputten
- Plaatst individuele waterzuiveringsinstallaties en recuperatiesystemen

● Voert metselwerk uit (co 00523)
- Maakt mechanisch of manueel mortels of lijm aan
- Plaatst hoogtelijnen en profielen
- Controleert of muren loodrecht, haaks, waterpas en vlak zijn
- Kapt en slijpt openingen in muren
- Voert verschillende metselverbanden uit
- Ondermetselt funderingen
- Voert ondergronds metselwerk uit met een waterkerende laag
- Voorziet en plaatst wachtbuizen, uitsparingen en energieblokken verluchtingsbuizen, roosters, keldergaten, lichtkokers
- Voert opgaand metselwerk uit
- Voert uitsparingen in het metselwerk uit
- Voert siermetselwerk en gebogen of gewelfd metselwerk uit
- Plaatst dorpels en plinten
- Wapent en verankert metselwerk en plaatst spouwhaken en mechanische ondersteuningen
- Voert een uitzettingsvoeg uit
- Besteedt aandacht aan de correcte uitvoering van de bouwknopen
- Plaatst wachtfolies
- Verzorgt de plaatsing en de aansluiting van waterkeringen
- Borstelt het nieuwe metselwerk af
- Monteert gevelelementen met mechanische en chemische bevestigingen

● Plaatst geprefabriceerde elementen in residentiële toepassingen (co 00524)
- Integreert elementen in het metselwerk
- Stut geprefabriceerde elementen
- Bevestigt geprefabriceerde elementen door inmetselen of betonneren
- Stut en plaatst betonvloeren en betonplaten volgens een legplan

● Voert thermische isolatiewerken uit (co 00525)
- Werkt oneffenheden van het te isoleren oppervlak bij
- Tekent isolatiematerialen af, snijdt en voegt deze samen
- Bevestigt ze volgens type en positie
- Vermijdt koudebruggen
- Verzekert zich van de continuïteit van de isolatie
- Beschermt het geplaatste isolatiemateriaal tegen weersomstandigheden
- Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB)

* EPB = de regels omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen

● Plaatst lucht- en dampscherm (co 00526)
- Selecteert lucht- en dampdichte lagen
- Voert de banen uit
- Voert de doorbrekingen uit
- Werkt het luchtdichtheidsscherm af

● Voert dichtingswerken uit aan wanden (co 00527)
- Plaatst dichtings- en beschermingsmembranen tegen de funderingsmuren
- Brengt bepleisteringen met cementmortel aan tegen de funderingsmuren
- Behandelt gevels en muren met dichtingsmiddelen
- Controleert de gevel op scheuren en dicht deze

● Trekt pijpen, technische kokers en schachten op (co 00528)
- Voegt geprefabriceerde kokerelementen samen en plaatst deze
- Voorziet uitsparingen

● Past eenvoudige bekistingstechnieken toe (co 00529)
- Leest en begrijpt bekistingsplannen
- Timmert, stut, monteert en voegt traditionele bekisting samen
- Voert een voorbehandeling uit op de bekisting
- Ontkist en recupereert herbruikbaar materiaal

● Maakt wapeningen voor eenvoudige bekistingen klaar, voegt deze samen en plaatst deze (co 00530)
- Maakt een selectie van staven en beugels
- Leest en begrijpt het ijzervlechtplan
- Vlecht de wapeningen en verbindt het vlechtwerk
- Plaatst en schermt wachtstaven af met afschermdoppen
- Plaatst de netten en wapening met afstandshouders in de bekisting en garandeert de minimale betondekking

● Voert betonneringswerken uit (co 00531)
- Stort en spreidt, trilt en verdicht het beton
- Vermijdt dat de wapening gaat verschuiven tijdens het betonstorten
- Verzorgt de afwerking van het betonoppervlak
- Giet gewapende of ongewapende funderingsplaten en vloeren
- Beschermt en beschut het beton

● Voert voegwerken uit (co 00532)
- Maakt een voegmortel aan
- Gebruikt gepast voeggereedschap
- Past diverse voegtechnieken toe
- Voert verschillende soorten voegen uit

● Voert sloopwerken uit (co 00533)
- Controleert of nutsvoorzieningen afgekoppeld zijn
- Gebruikt stutten en schoren
- Demo

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3