• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Biznesa ekonomika - Bak. studijas

Biznesa ekonomika - Bak. studijas

Course Information

Programmas mērķi un uzdevumi

Mērķi:

nodrošināt studentiem zināšanu, prasmju un kompetences kopumu biznesa ekonomikā atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam ietvarstruktūras 6. līmenim;
sagatavot speciālistus biznesa ekonomikā ar analītisku un sistēmisku domāšanu, kuru zināšanas un prasmes ļauj analizēt un plānot ekonomiskus procesus.

Uzdevumi:

nodrošināt studiju procesu, kas atbilst normatīvo aktu un darba tirgus prasībām, kā arī studentu centrētai pieejai augstākajā izglītībā;
nodrošināt mācībspēku kvalifikāciju pedagoģiskajā un zinātniskajā jomā;
nodrošināt un attīstīt zinātniski pētniecisko darbību studiju programmā;
nodrošināt un attīstīt infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi atbilstoši studiju programmas īstenošanas vajadzībām;
attīstīt starptautisko sadarbību ar radniecīgām augstākās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un organizācijām.

KUR VAR STRĀDĀT

Apgūstot studiju programmu Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība, absolventi var sekmīgi veikt dažāda līmeņa vadītāja pienākumus ekonomikas, grāmatvedības un finanšu jomā, risināt sarežģītus analītiskos uzdevumus un pieņemt lēmumus, ir konkurētspējīgi Latvijas un ES darba tirgū, kā arī var turpināt studijas maģistrantūrā. Var strādāt ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras uzņēmumos, tūrisma firmās, bankās, apdrošināšanas un audita kompānijās, valsts un pašvaldības uzņēmumos, iestādēs, organizācijās, kopuzņēmumos, ārvalstu komersantu firmu filiālēs u. c.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība; CE latviešu valodā un svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). Svešvalodas CE vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.543 no 29.09.2015.

Costs: 

780 EUR semestrī (pilna laika studijas), 720 EUR semestrī (nepilna laika vai e-studijas) (2019./20.)

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Ekonomikas un kultūras augstskola
Provider Contact Info: 

Lomonosova iela 1 k-5, Rīga, LV-1019
20009053
sic@eka.edu.lv
www.eka.edu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā