• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bionika

Bionika

Course Information

Temeljni cilji študijskega programa so:
izobraziti inženirje s strokovno teoretičnim in praktičnim uporabnim znanjem s področja bionike;
pridobiti generične in specifične kompetenc s področja bionike;
razviti sposobnosti za povezovanje znanja in informacij na strokovnem področju ter spremljanje novosti stroke;
oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in reševanje konkretne strokovne problematike.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: vss@scptuj.si
Spletni naslov: http://vss.scptuj.si/
Telefon: (+386) 02 7871 819

Course Locations

Reference Data

Course address:

Vičava 1 2250, Ptuj

Course location information:

Slovenija