• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Course Information

Biologian LuK-koulutus käsittelee elämän perusilmiöistä ja -mekanismeista molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Opiskelija omaksuu tieteellisen tutkimuksen perustaidot, joiden avulla hän pystyy tuottamaan uutta biologista tutkimustietoa sekä suhtautumaan kriittisesti olemassa olevaan tietoon. Opiskeluympäristö on kansainvälinen ulkomaisten tutkijoiden ja opettajien, jatko- ja vaihto-opiskelijoiden sekä oman KV-maisteriohjelman ansiosta. Ekologian opetukseen kuuluu kenttäkursseja.

FM-tutkinto

Opiskelijoille on tarjolla kansainvälisiä harjoittelu- ja vaihto-opiskelumahdollisuuksia niin molekyylibiologian huippulaboratorioissa kuin kenttätöissäkin tropiikista aina arktiselle alueelle

Ekologia tarkastelee eliöiden ja eliölajien vuorovaikutusta toistensa ja elinympäristönsä kanssa sekä eliöiden levinneisyyttä ja määrään vaikuttavia tekijöitä. Se on painottunut evoluutio-, käyttäytymis-, populaatio-, molekyyli- ja yhteisöekologiaan. Erityisesti tutkitaan eliöiden sopeutumista pohjoisiin olosuhteisiin, populaatioiden ja eliöyhteisöjen ekologiaa, sosiaalista vuorovaikutusta, sukupuolivalintaa, ilmastonmuutoksen vaikutuksia sekä uhanalaisten populaatioiden selviytymistä muuttuneissa elinympäristöissä.

Genetiikka tutkii miten DNA:han koodattu viesti siirtyy, muuttuu ja ohjaa solujen kasvua, erilaistumista ja toimintaa. Fysiologia tutkii eliöiden toimintaa ja toimintamekanismeja organismien eri tasolla. Genetiikan tutkimusaiheita: kasvien sopeutumisen genetiikka, hyönteispopulaatioiden evoluutiogenetiikka, loisten ja isäntien evoluutio, suojelugenetiikka, fylogeografia ja yhteiskuntahyönteisten genetiikka ja evoluutio. Eläinfysiologin tutkimusmenetelmät ovat biokemiallisia, mikroskooppisia, fysikaalisia tai molekyylibiologisia. Tutkimuskohteena on soluviljelmä, verinäyte, eristetty kudos, elin tai kokonainen eläin. Kasvifysiologia keskittyy kehitysbiologiaan, kasvi-mikrobivuorovaikutussuhteisiin sekä biotekniikkaan esim. geneettisesti muunneltujen kasvien ympäristövaikutuksiin.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 + 2 vuotta

Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
University of Oulu, Faculty of Science
Provider Contact Info: 

University of Oulu, Faculty of Science
hakijapalvelut@oulu.fi
admissions.officer@oulu.fi
0294 480 000
PL 3000, 90014, OULUN YLIOPISTO
Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU
Erkki Koiso-Kanttilan katu, Oulu, Finland
P.O. BOX 3000
90014 University of Oulu
Finland
+358 294 48 0000

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Luonnontieteiden kandidaatti
Qualification awarded description:

Biologia on laaja tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat eliöt, eliöyhteisöt ja ekosysteemit. Tärkeimpiä sovellusaloja ovat metsätiede, riista- ja kalabiologia, luonnon- ja ympäristönsuojelu, maataloustiede sekä lääketiede. Ekologian ja genetiikan yksikössä tutkitaan mm. eliöiden sopeutumista pohjoisiin olosuhteisiin ja ilmastonmuutokseen, evoluutio- ja käyttäymisekologiaa, sopeutumisen geneettistä perustaa, uhanalaisten lajien ekologiaa ja populaatiogenetiikkaa, sienten, kasvien ja kasvinsyöjien välisiä vuorovaikutuksia sekä eliöiden tuottamia bioaktiivisia yhdisteitä.

Koulutus antaa opiskelijoille käsityksen elämän perusilmiöistä ja -mekanismeista molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Opiskelija omaksuu perustiedot eliökunnan kehityksestä ja monimuotoisuudesta; geenien, solujen ja eliöiden ominaispiirteistä, rakenteesta, toiminnoista ja niiden säätelystä sekä eliöiden käyttäytymisestä ja vuorovaikutussuhteista. Opiskelija saa opinnoissaan keskeiset tieteellisen tutkimuksen perustaidot, joiden avulla hän pystyy etsimään ja tuottamaan biologista tutkimustietoa, käsittelemään aineistoja tilastollisin ja bioinformatiikan menetelmin sekä suhtautumaan tietoon kriittisesti ja analyyttisesti. Opiskelija oppii keskeisiä molekyylibiologisia menetelmiä ajantasaisissa laboratorioissa ja maastotyömenetelmiä sekä luonnonlukutaitoa kenttäkursseilla.

Opiskelija ottaa myös haltuun opintojen aikana työelämän kannalta keskeiset projektinhallinta-, viestintä- ja ryhmätyötaidot. Monikulttuurisuutta edistää opiskeluympäristö, joka on kansainvälinen ulkomaisten tutkijoiden ja opettajien, maisteri- ja jatko-opiskelijoiden sekä runsaan vuosittaisen vaihto-opiskelijajoukon ansiosta. Biologian opiskelijoille on myös tarjolla kiinnostavia kansainvälisiä harjoittelu- ja vaihto-opiskelumahdollisuuksia niin molekyylibiologian huippulaboratorioissa kuin kenttätöissäkin tropiikista aina arktiselle alueelle.

Oululainen biologi on monialainen, kansainvälinen osaaja!

 

Course Locations

Reference Data

Course address:

Erkki Koiso-Kanttilan katu, 90570, OULU