• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bioloģija - Bak. studijas

Bioloģija - Bak. studijas

Course Information

Studiju programmas specializācijas: sākot ar studiju 3. semestri, studenti var specializēties šādās katedrās:

•Augu fizioloģijas katedrā,
•Botānikas un ekoloģijas katedrā,
•Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedrā,
•Hidrobioloģijas katedrā,
•Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas katedrā,
•Molekulārās bioloģijas katedrā,
•Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedrā.

Bioloģijas fakultātē ir mūsdienīgas auditorijas un arī laboratorijas, kurās studenti var izstrādāt savus zinātniskos darbus. Dažādu praktisko darbu īpatsvars studijās sasniedz apmēram trešdaļu. Studenti var apgūt kādu no 18 bioloģijas apakšnozarēm, sākot no molekulām un beidzot ar ekosistēmām, kā arī iegūt zināšanas par cilvēka anatomiju un fizioloģiju. Fakultātei ir cieša sadarbība studijās un pētnieciskajā darbā ar zinātniskajiem institūtiem, tādiem kā Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Bioloģijas institūts, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts, tādējādi nodrošinot studentiem iespēju izstrādāt kursa un bakalaura darbus.

Bioloģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir sniegt studentiem plašas zināšanas vispārējos bioloģijas priekšmetos un dabaszinātņu pamatos, kā arī uzsākt specializāciju kādā no bioloģijas apakšnozaru grupām.

Bioloģijas bakalaura studiju programmas uzdevumi:
•apgūt bioloģijas teorētiskos un praktiskos, kā arī matemātikas, fizikas un ķīmijas pamatkursus, vasaras kursos apgūt praktiskās iemaņas pētījumos dabā;
•apgūt padziļināti kursus nosacīti specializētā molekulārā vai organismu bioloģijas virzienā;
•veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētā bioloģijas apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā.

Darba iespējas: programmas absolventi var strādāt universitātēs un skolās, pēt­nie­ciskajos institūtos, dažādās dabas aizsardzības institūcijās, uzņēmumu labo­ra­to­rijās, kas saistīti ar biotehnoloģijām, selekcijas un izmēģinājumu stacijās, medicīnas-veterinārmedicīnas iestādēs, muzejos, nevalstiskās organi­zācijās. Pēc studijām maģistrantūrā darba iespējas ir ievērojami plašākas.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE - latviešu valoda, bioloģija, matemātika vai fizika vai ķīmija; vidējās izglītības dokumentā jābūt sekmīgam (ne zemākam par 4) vērtējumam ķīmijā vai dabaszinībās.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā