• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bioinformatika (Bioinformatics)

Bioinformatika (Bioinformatics)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj študijskega programa je izobraziti diplomanta, ki bo sposoben interdisciplinarnega povezovanja vsebin študijskega programa in uporabe pridobljenih veščin za reševanje kompleksnih bioloških podatkov s ciljem razumevanja življenjskih procesov na ravni celice, organizma in okolja. S pridobljenim znanjem bodo diplomanti sposobni samostojnega ali kooperativnega dela na področju naravoslovno-matematičnih ved. Sposobni bodo analiziranja podatkov v smislu pridobivanja novih zaključkov, v dani situaciji bodo znali rešiti kompleksni biološki problem in zanj razviti ustrezne matematične modele, ter za interpretacijo rezultatov uporabiti sodobne informacijske tehnologije. Študijski program spodbuja razvoj splošnih kompetenc kot so sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v naravoslovju, razvoj komunikacijskih spretnosti ter sposobnosti timskega dela in dela na projektih, avtonomnost pri iskanju ustreznih informacij in umeščanje le-teh v kontekst bioinformatike. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@famnit.upr.si
Spletni naslov: http://www.famnit.upr.si/
Telefon: (+386) 05 611 75 70

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
diplomirani bioinformatik (UN) - diplomirana bioinformatičarka (UN)
Other Qualification Awarded Term:

dipl. bioinf. (UN)

Awarding body:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Glagoljaška ulica 008, Koper

Course location information:

Slovenija