• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji (Information Science and Library Science)

Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji (Information Science and Library Science)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Informacijska znanost z bibliotekarstvom je usposobiti kandidate za organizacijo informacij tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu. Kompetence, ki ji magister pridobi med študijem vključujejo: usposobljenost za vodenje ustanov ali njihovih delov, ki se ukvarjajo z zbiranjem, shranjevanjem in posredovanjem informacij (npr. informacijski centri, oddelki za dokumentacijo), usposobljenost za promoviranje in razširjanje vpliva ustanov, ki se ukvarjajo z zbiranjem, shranjevanjem in posredovanjem informacij idr. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje Bibliotekarstvo in informatika.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu do 60 ECTS - te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program po starem programu univerzitetnega študija Bibliotekarstvo.
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet od 1. 1. 1994 do 11. 6. 2004, pri čemer se lahko glede na strokovno področje kandidatu priznajo nekatere že opravljene obveznosti oziroma se mu določijo dodatne obveznosti kot pogoj za vpis v program. Te obveznosti se določijo individualno, kandidati pa jih lahko opravijo v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v program.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program po starem programu z drugih strokovnih področij, če kandidat pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu do 60 ECTS, kandidati pa jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena na dodiplomskem študiju.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega izpita oz. diplomskega dela.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa druge stopnje, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v višji letnik javnoveljavnega študijskega programa. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega (nebolonjskega) študijskega programa, sprejetega pred 11. 6. 2004 iste discipline. Od kandidatovega zadnjega vpisa na univerzitetni študijski program, s katerega prehaja, nista minili več kot 2 leti. O izpolnjevanju pogojev za prehod in priznavanju obveznosti, na podlagi individualne prošnje kandidata/-tke in dokazil o opravljenih obveznostih, odloča pristojni organ fakultete na predlog oddelka po postopku, ki je določen v Statutu UL.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@ff.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.ff.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01/241 10 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister bibliotekarstva, informacijskih in založniških študijev - magistrica bibliotekarstva, informacijskih in založniških študijev
Other Qualification Awarded Term:

mag. bibl., inf. in zal. štud.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Aškerčeva cesta 002, Ljubljana

Course location information:

Slovenija