• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Bibliotēkzinātne un informācija - Mag. studijas

Bibliotēkzinātne un informācija - Mag. studijas

Course Information

Maģistra programma ir vienīgā akreditētā šāda līmeņa studiju programma Latvijā, kuras mērķi ir:

1.sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam bibliotēkās un citās informācijas institūcijās;
2.veicināt studējošo ieinteresētību un iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā, kas radītu priekšnoteikumus viņu tālākajām studijām doktorantūrā un akadēmiskā personāla kontinuitātei.

Maģistra grāda ieguvējiem ir iespēja iegūt:
•padziļinātas zināšanas bibliotēkzinātnē un informācijā, kas nodrošina pamatu kritiskajai domāšanai, pētniecībai un radošumam;
•spējas pielietot zināšanas, veidojot augsti kvalificēta speciālista, eksperta vai vadītāja karjeru bibliotēkās un citās informācijas institūcijās;
•prasmes argumentēti diskutēt par sarežģītiem bibliotēkzinātnes un informācijas un profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
•kompetences organizēt, pārvaldīt un sistematizēt informāciju.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība; iestājpārbaudījums pārrunu veidā. To laikā tiek noskaidrota topošā studenta motivācija, zinātniskās intereses, kā arī iespējamā maģistra darba temata aktualitāte, problēma, metodoloģija un paredzamie rezultāti.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Sociālo zinātņu maģistrs bibliotēkzinātnē un informācijā