• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Barnspecialistundersköterska

Barnspecialistundersköterska

Course Information

Barnspecialistundersköterska är en utbildning för dig som är undersköterska och som vill gå en eftergymnasial vidareutbildning för att arbeta inom barnsjukvården eller med barn med funktionsnedsättning. Den är en påbyggnad på din undersköterskeutbildning och du får en yrkeshögskoleexamen som Barnspecialistundersköterska. Utbildningen är förlagd i Stockholm och är på heltid i skolans Arbetsmarknaden för en barnspecialistundersköterska ser god ut. I framtidsprognoser över befolkningstillväxten beräknas antalet nyfödda, barn och ungdomar att öka. Vi kan förutse ett ökat behov av barn- och ungdomssjukvård och av omsorg på grund av sjukdom, funktionsnedsättning och för tidig födsel. Under de närmaste åren förväntas dessutom stora pensionsavgångar bland utbildade barnsköterskor och undersköterskor på sjukhusens barnavdelningar. I kommunerna finns ett behov av omvårdnadsassistenter inom boenden och inom särskolor och specialskolor samt förskolor för barn med funktionsnedsättning. Kurser: Pediatrisk medicin och specifik omvårdnad Kursen i Barn- och ungdomssjukvård syftar till att ge en fördjupad kunskap om barns och ungdomars speciella behov av omvårdnad. Pedagogiskt ledarskap och handledning Kursen Pedagogiskt ledarskap och handledning är utlagd över hela studiegången. Det övergripande syftet med kursen är att ge en ökad förmåga till reflektion över yrket och det egna handlandet i yrkesrollen. Med träning i samtalsmetodik, utifrån ett salutogent perspektiv, ges barnspecialistundersköterskan möjlighet att öka sin professionalism. Barn och ungdomars utveckling Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa förståelsen för barns och ungdomars utveckling och livsvillkor på individ, grupp- och samhällsnivå. Barns och ungdomars utveckling belyses utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning Studierna lyfter fram ett historiskt, kulturellt och globalt perspektiv på de livsvillkor som gäller för barn och ungdomar som lever med funktionsnedsättning. Kursen ger kunskap om hur olika grader av funktionsnedsättning inverkar på barnets, ungdomens och familjens behov av stöd och insatser. Barn och ungdomars livsvillkor och rätt: Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa förståelsen för barns och ungdomars livsvillkor på individ, grupp och samhällsnivå. Examensarbete Kursen innebär att den studerande planerar, genomför och presenterar ett självständigt arbete med anknytning till yrket. Lärande i arbete Lärandet sker på en arbetsplats som är en avdelning för barn på sjukhus eller inom kommunens verksamhet för barn med funktionsnedsättning. Studierna från teorikurserna omsätts till förståelse i praktiken.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Start Date: 
2019-08-01
Admission Procedure: 

Provider Information

Provider Name: 
Stockholms stad, Åsö Vuxengymnasium
Provider Type: 
public
Provider Contact Info: 

Stockholms stad, Åsö Vuxengymnasium, Box 17804 11894 Stockholm, marie.rydh@stockholm.se, www.asovuxengymnasium.stockholm.se