• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in sport en bewegen

Bachelor in sport en bewegen

Qualification Information

De professionele bacheloropleiding Sport en Bewegen (BSB) is een unieke opleiding in Vlaanderen. Het domeinspecifieke leerresultatenkader werd opgesteld met behulp van de handleiding van de VLIR-VLHORA stuurgroep ‘Learning Outcomes’ en bestaat uit 13 eindcompetenties voor de bewegingsdeskundige (BWD):
1. De BWD beoefent zelf actief sport- en bewegingsactiviteiten op een verantwoorde wijze en werkt efficiënt samen voor complexere taken met specialisten.
2. De BWD traint op een wetenschappelijk onderbouwde wijze, via een gepaste begeleiding en met het gepast gebruik van hulpmiddelen om de sport- en bewegingsvaardigheden van anderen te ontwikkelen en beoordeelt zichzelf en anderen kritisch in functie van veilig bewegen.
3. De BWD hanteert sportgerelateerde waarden en normen en toont voorbeeldgedrag.
4. De BWD verzamelt informatie, filtert de informatie en structureert hieruit de geschikte doelstellingen, inhouden en ervaringen en past die toe in functie van de doelgroep.
5. De BWD begeleidt personen en groepen op een resultaatgerichte wijze om het aanwezige potentieel maximaal te realiseren.
6. De BWD communiceert verbaal en non-verbaal op een professionele manier, zowel in eigen team, met de doelgroep als met externen.
7. De BWD communiceert informatie, ideeën, problemen en oplossingen in functie van de doelgroep.
8. De BWD functioneert efficiënt als lid van een team, neemt medeverantwoordelijkheid op voor collectieve resultaten en heeft zicht op zijn eigen rol voor de organisatie, zowel binnen de organisatie als in de bredere maatschappelijke context.
9. De BWD managet projecten met het doel om resultaten te behouden en te verbeteren, rekening houdend met maatschappelijke, financiële en juridische
implicaties.
10. De BWD is zich bewust van de marktsituatie en handelt er gericht naar.
11. De BWD handelt autonoom en in complexe en gespecialiseerde contexten op basis van de visie en missie van de organisatie, wat zich vertaalt in het ontwikkelen,
uitvoeren en evalueren van beleid.
12. De BWD handelt kwaliteitsvol door niet-vertrouwde complexe problemen flexibel, creatief en met een kritische ingesteldheid innovatief en duurzaam op te lossen.
De BWD is kwaliteitsbewust door bestaande en nieuwe trends op gebied van sport en beweging op te volgen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6