• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Science in de wiskunde

Bachelor of Science in de wiskunde

Qualification Information

1. Grondige kennis hebben van en inzicht hebben in wiskundige kernbegrippen, basismethoden en technieken en de aanwending ervan op een gepast abstractieniveau.
2. Grondige fundamentele kennis en inzicht hebben in de belangrijkste deelgebieden (analyse, algebra, meetkunde, statistiek, kanstheorie, numerieke wiskunde) en hun onderling verband.
3. Verbredende kennis en inzicht hebben m.b.t. verbanden van wiskunde met één of meerdere wetenschapsgebieden.
4. De taal van de wiskunde beheersen: een tekst opgesteld in termen van definities, stellingen en bewijzen begrijpen; logisch redeneren, correct hanteren van wiskundige taal en symbolen.
5. Zelfstandig een wiskundige redenering volgen, analyseren en hiaten onderkennen. Verschillende technieken beheersen om zelf een correcte wiskundige bewijsvoering op te bouwen.
6. Zelfstandig relatief eenvoudige wiskundige problemen analyseren en oplossen door het toepassen van theorieën en standaardmethoden. Kritisch reflecteren over het oplossingsproces en het eindresultaat.
7. Gevorderde wiskundige rekenvaardigheid bezitten.
8. De ICT-vaardigheden bezitten die aansluiten bij de wiskunde, zoals programmeren, werken met computeralgebra- en texgebaseerde pakketten en statistische dataverwerking.
9. Wiskundige literatuur (zeker ook Engelstalige) begrijpen. Zelfstandig wetenschappelijke bronnen opzoeken en raadplegen.
10. Binnen een afgelijnd kader een probleemstelling formuleren en een wiskundeproject plannen en uitwerken.
11. Schriftelijk en mondeling rapporteren over onderzoek en de resultaten van een eigen wiskundeproject met bijzondere aandacht voor kritische interpretatie en logisch wiskundige argumentatie.
12. In groep functioneren om probleemgestuurd samen te werken.
13. De wiskunde situeren binnen een bredere maatschappelijke context.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6