• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Science in de politieke wetenschappen

Bachelor of Science in de politieke wetenschappen

Qualification Information

1. Kennis hebben van en inzicht hebben in de basisbegrippen en theorieën van de politieke wetenschappen, en/of de sociologie en hoe deze zich ontwikkeld hebben.
2. Kennis hebben van en inzicht hebben in de onderzoeksdesigns en methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
3. Maatschappelijke vraagstukken kunnen kaderen vanuit een sociaal wetenschappelijk denkkader.
4. Kennis van en inzicht hebben in maatschappelijke structuren, institutionele raamwerken en processen van besluit- en beleidsvorming binnen politieke en/of sociale structuren.
5. Een basiskennis bezitten van denkkaders en kerninzichten van relevante hulpwetenschappen.
6. Onder begeleiding een maatschappelijk en/of sociaal-wetenschappelijk probleem vatten in een wetenschappelijke probleemstelling met onderzoeksvraag en deze laatste beantwoorden conform wetenschappelijke criteria.
7. De bekomen resultaten weergeven in een tekst van beperkte omvang en deze op wetenschappelijk verantwoorde wijze presenteren aan vakgenoten.
8. Onder begeleiding relevante bronnen en onderzoeksliteratuur over een specifiek onderzoeksthema vinden en correct verwerken.
9. Vaardigheden hebben in mondelinge en schriftelijke argumentatie en rapportering. 10. Onder begeleiding genuanceerd en kritisch reflecteren over beleids-of maatschappelijke ontwikkelingen en daarover een beredeneerd standpunt ontwikkelen.
11. Over de vereiste communicatieve en sociale vaardigheden beschikken om een bijdrage aan teamwerk te leveren.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6