• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Science in de nautische wetenschappen

Bachelor of Science in de nautische wetenschappen

Qualification Information

De Bachelors NW hebben op het einde van de opleiding de volgende leerresultaten bereikt:

1. handelen in overeenstemming met de basisvereisten (normen) van de International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) en de ermee verbonden Code, zoals aangepast d.m.v. de Manila Amendments in juni 2010, voor dekofficieren op zeeschepen ; en hiermee voldoen aan de STCW normen op operationeel niveau;
2. grondige kennis en inzicht hebben met betrekking tot de algemene en specifieke technische aspecten van koopvaardijschepen, o.m. structurele elementen, touwen/trossen/kabels, energievoorziening en propulsiesystemen, nautische instrumenten, redding- en communicatiemiddelen, onderhoudswerkzaamheden aan boord, richtlijnen van classificatiemaatschappijen, stabiliteit van het schip;
3. de tools beheersen voor positiebepaling en navigatie, o.m. klassieke en elektronische kaarten, methodologie van kaartpassen en zeevaartrekenen, navigatiereglementering, getijdenleer, meteorologie, radarbeelden;
4. de vereiste kennis en vaardigheden hebben voor de overige operationele taken, o.m. wachtlopen, los- en laadoperaties, manoeuvres, scheepsadministratie en exploitatie van het schip in overeenstemming met het zeerecht, radiocommunicatie;
5. borg staan voor de veiligheid aan boord en de integriteit van het maritieme milieu, o.m. door het handhaven van veiligheid van de bemanning en eventuele passagiers van het schip (SOLAS), het adequaat inzetten van middelen voor redding, brandbestrijding (FSS) en andere veiligheidssystemen, het organiseren van noodprocedures en -communicatie (SAR, GMDSS), aandacht te hebben voor psychologische en medische zorg, het op een adequate manier omgaan met gevaarlijke stoffen aan boord (IMDG-code), het zich bewust zijn van de maritieme milieuproblematiek en handelen in overeenstemming met de MARPOL conventie en andere internationale conventies betreffende maritieme vervuiling;
6. voldoende basiskennis en -inzicht hebben op het vlak van exacte en toegepaste wetenschappen (wiskunde, fysica, chemie, thermodynamica, elektriciteit en elektronica, informatica) om op een verantwoordelijke manier technische systemen en problemen aan boord te hanteren;
7. in allerhande maritieme omstandigheden effectief en professioneel correct communiceren in de Engelse taal;
8. voldoende basiskennis en -vaardigheden hebben op het vlak van humane wetenschappen (o.m. psychologie, maritieme geneeskunde) en op economisch en juridisch vlak (o.m. maritieme economie, zeerecht) om de taken van dekofficier aan boord van het schip en in relatie met de maritieme partners vlot uit te voeren;
9. wetenschappelijke informatie m.b.t. nautische wetenschappen gericht opzoeken, evalueren en verwerken en er correct naar refereren;
10. binnen een afgelijnd kader een complexe onderzoeksvraag formuleren; zelfstandig relevante onderzoeksmethoden en –technieken selecteren en correct toepassen; de resultaten uit dit wetenschappelijk onderzoek wetenschappelijk verwerken en ook toepassen;
11. over het onderzoeksproject rapporteren in een verzorgd schriftelijk document dat beantwoordt aan alle vormvoorschriften van een wetenschappelijke publicatie en taalkundig en stilistisch correct is;
12. zelfstandig complexe probleemsituaties in het professionele leven analyseren en zinvolle oplossingsstrategieën ontwikkelen en implementeren in internationale omgevingen;
13. de persoonlijke leerbehoeften analyseren en deze reflectie vertalen in initiatieven om zich verder professioneel en academisch te bekwamen op nautisch terrein.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6