• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Science in de handelswetenschappen

Bachelor of Science in de handelswetenschappen

Qualification Information

DLR1
beschikt over kennis van en inzicht in de bedrijfskunde en kan die gericht gebruiken bij de analyse en oplossing van bedrijfsproblemen;
DLR 2
beschikt over kennis van en inzicht in de verschillende functionele domeinen van het bedrijfsmanagement en de samenhang ertussen;
DLR 3
beschikt over kennis van en inzicht in de economische wetenschap en kan de relevantie ervan voor het bedrijfsmanagement inschatten, ook in een internationale context;
DLR 4
beschikt over ruime kennis van en inzicht in aanverwante humane wetenschappen en kan deze doelgericht gebruiken bij de analyse van bedrijfsproblemen;
DLR 5
beschikt over kennis van en heeft inzicht in de ondersteunende wetenschappen (wiskunde, statistiek, …) en hun toepassingen binnen de bedrijfskunde en kan deze adequaat aanwenden;
DLR 6
heeft inzicht in economische begrippen, theorieën en modellen en kan deze aanwenden voor analyse van bedrijfsprocessen ter ondersteuning van managementbeslissingen;
DLR 7
kan methodes van bedrijfskundig wetenschappelijk onderzoek selecteren, correct toepassen, de resultaten ervan wetenschappelijk verwerken en kritisch evalueren;
DLR 8
kan onder begeleiding een onderzoeksvraag formuleren over een bedrijfsprobleem en gepaste onderzoeksmethodes kritisch hanteren om tot een probleemoplossing te komen;
DLR 9
kan doelgericht wetenschappelijke informatie opzoeken, evalueren en verwerken, en er correct naar refereren;
DLR 10
geeft blijk van een onderzoekende attitude: nauwkeurigheid, kritische reflectie, wetenschappelijke en technische nieuwsgierigheid, gemaakte keuzes verantwoorden;
DLR 11
kan functioneren als lid van een team in verschillende rollen;
DLR 12
kan vlot en helder communiceren en rapporteren in de opleidingstaal; kan ten minste twee andere talen, zowel mondeling als schriftelijk gebruiken in een bedrijfscontext; beheerst technieken en vaardigheden voor een efficiënte en effectieve bedrijfscommunicatie;
DLR 13
ontwikkelt management- en ondernemerschapsvaardigheden;
DLR 14
kan sociale en ethische aspecten van bedrijfsvoering onderkennen en er kritisch over reflecteren.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6