• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Science in de biologie

Bachelor of Science in de biologie

Qualification Information

1. Inzicht hebben in de basisbegrippen binnen de subdisciplines van de biologie.
2. Inzicht hebben in (exacte) wetenschappelijke disciplines en hun integratie binnen de biologie.
3. Inzicht hebben in de verschillende stappen in het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
4. Onder begeleiding een vraagstelling formuleren en hierover hypotheses opstellen op basis van een (internationale) literatuurstudie.
5. Inzicht hebben in de manier waarop een eenvoudig biologisch probleem vertaald wordt naar een experiment. Data op correcte wijze analyseren (kwalitatief en kwantitatief) en op basis hiervan een gefundeerde conclusie formuleren.
6. Onder begeleiding waarnemingen verrichten en analyses uitvoeren binnen een labo - en veldomgeving.
7. Onderzoeksmethodes en interpretaties kritisch evalueren en de intrinsieke onzekerheden en beperkingen plaatsen.
8. Een afgebakende literatuurstudie uitvoeren en op adequate wijze internationale wetenschappelijke informatie opzoeken. Blijk geven van een attitude van leergierigheid.
9. Een biologische probleemstelling, aanpak en conclusies zowel schriftelijk als mondeling communiceren.
10. In groep functioneren om probleemgestuurd samen te werken, en in consensus een antwoord te formuleren.
11. Het biologisch onderzoek situeren binnen een bredere maatschappelijke context, met inbegrip van de ethische dimensie.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6