• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Pedagogy

Bachelor of Pedagogy

Qualification Information

Profesinis kvalifikacijos pritaikymas: Įgyjamas švietimo ir ugdymo bakalauras ir pedagogo kvalifikacija reikalinga norintiems dirbti formaliojo (pvz. bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose) ir neformaliojo švietimo (karjeros centruose, vaikų dienos centruose, daugiafunkciniuose bendruomenių centruose, vaikų globos įstaigose ir kt.) įstaigose. Funkcinės kompetencijos: sąlygojančios gebėjimą atsižvelgiant į ugdytinių brandos ypatumus, empatiškai diagnozuoti ugdytinio galimybes ir jam iškylančius ugdymo(si) sunkumus, planuoti ir organizuoti į ugdytinį orientuotą, inovatyvių ugdymo(si) metodų taikymu grįstą ugdomąją veiklą formalioje ir neformalioje aplinkoje, suteikti pagalbą priimant karjeros sprendimus. Pažintinės kompetencijos: sudarančios pilietinės visuomenės, švietimo krypčių, teorijų ir modelių žinios, šiuolaikinio švietimo ir ugdymo procesų bei principų supratimas ir gebėjimas praktiškai savo veikloje naudoti pagrindinius norminius dokumentus, siekiant kurti pilietiškai aktyvią žinių visuomenę. Bendrosios kompetencijos: įgalinančios valdyti ugdymui(si) aktualią informaciją, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti institucijos bendruomenėje, aktyviai ir konstruktyviai dalyvaujant organizacijos tobulinime, pokyčių valdyme ir kt. veiklose, įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą, darnaus vystymosi ir kitas strategines nuostatas asmeninio ir profesinio tobulėjimo srityje. Mokymo institucija: šias kvalifikacijas galima įgyti universitetinėse studijose. Reikalavimai stojantiesiems: Norintys studijuoti Ugdymo karjerai pedagogika bakalauro programoje privalo būti įgiję vidurinės ugdymo pakopos išsilavinimą, išlaikę brandos egzaminus ir papildomai išlaikę motyvacinį testą, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta institucija. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgytos kompetencijos: Įskaitomos MRU nustatyta tvarka. Karjeros galimybės: Lietuvos ir užsienio formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų vadyba ir administravimas, studijos magistrantūroje.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Siauliai University - Mykolas Romeris University - Lithuanian Sports University

NQF Level: 
6