• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of International Business

Bachelor of International Business

Qualification Information

Baigę šią programą ir įgiję tarptautinio verslo bakalauro kvalifikacinį laipsnį absolventai galės dirbti verslo įmonėse, inicijuoti projektus bei kurti savo verslą. Absolventai: 1. Išmanys tarptautinės politikos specifiką, žinos socialinius, politinius, ekonominius, kultūrinius, teisinius ir administracinius Vidurio ir Rytų Europos regiono ypatumus, regiono istoriją ir vykstančių procesų poveikį valstybių vidaus, užsienio ir ekonominėms politikoms bei verslui. 2. Žinos verslą pagrindžiančias sąvokas, dedamąsias, principus, bruožus, įtakos sferas ir tokias charakteristikas kaip tarptautiškumas, novatoriškumas, socialinė atsakomybė strateginių pokyčių, žinių ekonomikos, vadybos teorijų, griežtesnio teisinio reglamentavimo kontekste bei susipažins su tarptautinio verslo žinių panaudojimo globaliose rinkose galimybėmis. 3. Išmanys skirtingų lygių ekonomikos (mikroekonomikos, makroekonomikos, tarptautinės ar lyginamosios) teorinius aspektus ir Europos ekonominės plėtros ypatumus, finansų rinkų charakteristikas ir finansų valdymo bei buhalterinės apskaitos specifiką, o taip pat pardavimų ir logistikos dedamąsias, marketingo, verslo statistikos ir ekonomikos kiekybinės analizės pagrindus. 4. Gebės paaiškinti ir atlikti savarankišką bei detalią buvusių ir dabartinių politinių, sociopolitinių bei ekopolitinių transformacijų regione analizę, įvertinti regiono valstybių vidaus ir užsienio politikas, identifikuoti regiono silpnybes, numatyti potencialias grėsmes ir jų galimą poveikį politiniams ir ekonominiams procesams. 5. Gebės planuoti ir vykdyti įmonių veiklą, taikyti logistikos žinias, didinti pardavimų apimtis bei gerinti finansinius rodiklius, naudojant modernias tarptautinės žmonių išteklių vadybos, žinių ekonomikos ir teisiškai korektiško verslo plėtros priemones. 6. Gebės formuluoti ir perteikti savo vertinimus sprendimų priėmėjams, analizuojant ir kritiškai vertinant tarptautinio verslo plėtros procesus, naujausias internacionalizacijos tendencijas bei stiprinant įmonių ar regiono šalių konkurencinius pranašumus globaliose rinkose. 7. Gebės priimti svarbius sprendimus, pertvarkant organizacijų veiklą mikro lygmeniu ir taikant dinamiškas politikos priemones makro lygmeniu, gebės parengti strateginį žinių valdymo planą pasirinktoje tarptautinėje organizacijoje, įvertinti įmonių finansinę būklę, atlikti investicinės rizikos bei rinkų analizę bei derinti skirtingas strategijas ir verslo modelius. 8. Gebės tiksliai ir korektiškai pateikti informaciją raštu ir žodžiu, skleisti žinias, dirbant individualiai, komandoje ir tarpkultūrinėje aplinkoje; sklandžiai ir įtaigiai pagrįsti savo argumentus bei pasiūlymus, operuojant filosofijos teorijomis ir principais, bei kritiškai vertinti verslo ir politinius procesus. 9. Gebės naudoti užsienio kalbas darbinėje veikloje ir laikytis kalbos kultūros taisyklių bei komunikuoti, operuojant pažangiausiomis tarptautiniame versle bei valstybės politiką formuojančiose organizacijose naudojamomis informacinėmis technologijomis. 10. Gebės savarankiškai plėsti įgytas žinias ir tobulinti įgūdžius, korektiškai ir kūrybiškai surinkti ir panaudoti socialinius, politinius, ekonominius duomenis, atliekant įvairaus pobūdžio tyrimus; taikyti socialinių mokslų, verslo matematikos ir verslo statistikos metodus, vertinant verslo plėtros ir politinių procesų charakteristikas, ir bus tinkamai pasirengę studijuoti aukštesnėse pakopose ar organizuoti mokymus įmonėse. Bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti tik universitetuose. Stojantieji į šią studijų programą turėtų išlaikyti matematikos, lietuvių kalbos, užsienio kalbos arba istorijos valstybinį brandos egzaminą Studijavę šią Bolonijos proceso tikslus atitinkančią transdisciplinišką studijų programą anglų kalba ir įgiję tarptautinio verslo ir politikos mokslų kompetencijų ir žinių, absolventai sugebės įsitvirtinti tiek Lietuvos bei Vidurio ir Rytų Europos darbo rinkoje, tiek kituose regionuose ar šalyse, nes tarptautinių organizacijų veikla neįsivaizduojama, neperžengiant nacionalinių sienų ribų ar neįvertinant organizacijų internacionalizacijos lygmens. Taigi, verslo ir politikos mokslų specialistai rengiami tiek Lietuvai bei Vidurio ir Rytų Europai, tiek regionui nepriklausančių šalių ekonomikoms ir organizacijoms.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Vilnius University - "ISM University of Management and Economics", JSC - Mykolas Romeris University

NQF Level: 
6