• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling

Bachelor in het onderwijs: schoolontwikkeling

Qualification Information

Leerresultaat 1
De schoolontwikkelaar (SO) onderzoekt de kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs, en
gaat na hoe verbetering en/of innovatie mogelijk is. Daarvoor reflecteert hij op zowel
inhoudelijke als procesmatige ontwikkelingen op verschillende niveaus..

Leerresultaat 2
De SO inspireert initieert en ondersteunt onderwijsvernieuwingsprocessen, zorgt voor
communicatie met en participatie van alle betrokkenen en neemt als coördinator
medeverantwoordelijkheid op voor collectieve resultaten.

Leerresultaat 3
De SO reflecteert kritisch en methodisch op eigen functioneren, op de schoolpraktijk en op
de onderwijscontext en helpt anderen hierop te reflecteren.

Leerresultaat 4
De SO zet eenvoudig onderwijskundig actieonderzoek op en helpt dit organisatorisch,
relationeel, financieel en juridisch uitvoeren met het oog op kwalitatief onderwijs.

Leerresultaat 5
De SO argumenteert en construeert zijn werkwijze, rekening houdend met bestaande en
nieuwe wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke evolutie. De SO verzamelt en
selecteert hiertoe informatie, en verbindt contexteigen doelstellingen, inhouden en
ervaringen met elkaar en begeleidt de implementatie.

Leerresultaat 6
De SO coacht het schoolteam groeibevorderend, communiceert waarderend en duidelijk en
toont zich een voorbeeld en motor voor reflectie en onderwijsvernieuwing in het schoolteam.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6