• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in het intercultureel management

Bachelor in het intercultureel management

Qualification Information

1. Kritisch reflecteren over culturen en hun betekenis voor globale verhoudingen, sociaal maatschappelijke ontwikkelingen én voor interpersoonlijke relaties.
2. Gangbare paradigma’s en concepten rond multiculturalisme en interculturele diversiteit thematiseren aan de hand van inzichten vanuit verschillende sociaal wetenschappelijke disciplines, gaande van antropologische en cultuurfilosofische tot economische, politieke, ethische en psychologische benaderingen (interdisciplinariteit).
3. De complexiteit van interculturele communicatieprocessen – en dit in de eigen samenleving zowel als in een internationale context – duiden vanuit verschillende standpunten/perspectieven (multiperspectivisme).
4. Vanuit een kritische zelfreflectie de aangeboden theoretische inzichten en concepten van interculturele communicatie toepassen in de eigen professionele en persoonlijke omgeving (ervaring- en praktijkoriëntatie).
5. De eigen ervaringen met interculturele leersituaties en beproefde oplossingen communiceren met collega’s, vakgenoten en leken (sociaal communicatief).
6. Maatschappelijke en persoonlijke processen van interculturele beeldvorming, stereotypering en vooroordelen herkennen, beschrijven en kritisch beoordelen vanuit een ethisch relationeel en dialogisch referentiekader.
7. Het wederzijds karakter van de interculturele ontmoeting expliciteren in concrete situaties, ook op een creatieve wijze. Een interactieve – eerder dan normatieve – benadering hanteren die vertrekt van de ethisch relationele (en intergenerationele) context die elk intercultureel ontmoeten voorafgaat (contextueel).
8. De wederzijdse afhankelijkheid van mensen en groepen met een verschillende economische, sociale (inclusief familiale), etnische en religieuze achtergrond en een verschillend mens- en wereldbeeld situeren in een postkoloniaal gedachtegoed en kritisch reflecteren ten aanzien van internationale politieke en ontwikkelingsproblemen vanuit het perspectief van de eigenheid van de verschillende wereldregio’s.
9. Sociale ongelijkheden zowel binnen de eigen samenleving als in een geglobaliseerde context van Noord Zuid relaties analyseren en thematiseren, met inzicht in de mechanismen van de globalisering en de economisch impact ervan en met inzicht in de (internationale) machtsverhoudingen. Het gangbare economisch paradigma kritisch bevragen op inherente merites en tekortkomingen.
10. Optimaliseren van het handelen in de eigen werk- en leefsituatie, door het formuleren van oplossingsstrategieën die inspelen op de kracht van de interculturele diversiteit van het team en de omgeving. Opbouwen van interculturele competenties in een proces van interculturele interactie (interactief en proces georiënteerd).

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6