• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de toegepaste gezondheidswetenschappen

Bachelor in de toegepaste gezondheidswetenschappen

Qualification Information

LR1 De bachelor TGW analyseert de leefomstandigheden en levensstijl van de cliënt of doelgroep autonoom en kritisch en identificeert gezondheidsbehoeften in functie van ziektepreventie en gezondheidspromotie.
LR2 De bachelor TGW ontwerpt in overleg met alle stakeholders een gezondheidsbevorderend traject, rekening houdend met de mogelijkheden en middelen van de cliënt, met het oog op duurzame gedragsverandering.
LR3 De bachelor TGW coacht de cliënt op een gepersonaliseerde, probleemoplossende en motiverende manier, en reikt de passende (innovatieve) middelen aan om de cliënt van een gestuurd naar een zelfsturend traject van gedragsverandering te brengen.
LR4 De bachelor TGW werkt samen met de verschillende gezondheids-, welzijns- en vrijetijdsactoren en bouwt hiervoor een professioneel netwerk uit.
LR5 De bachelor TGW schakelt in het belang van de cliënt of de doelgroep andere disciplines uit het brede beroepenveld in en waakt daarbij over de continuïteit en de samenhang van het gezondheidsbevorderend traject.
LR6 De bachelor TGW ontwerpt een kwaliteitsvol preventief kader ter bevordering van de gezondheid en het welzijn binnen bedrijven en organisaties.
LR7 De bachelor TGW neemt (mede)verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, uitwerking, implementatie en evaluatie van preventieve gezondheidsprojecten en - activiteiten.
LR8 De bachelor TGW toont een kritische ingesteldheid, weegt alternatieven af en neemt een onderbouwd standpunt in ten aanzien van de ontwikkelingen en discussies in het internationale domein van ziektepreventie en gezondheidspromotie.
LR9 De bachelor TGW komt tot creatieve en innovatieve oplossingen voor preventieve gezondheidsvraagstukken en werkt daarvoor, indien nodig, binnen een transdisciplinair kader.
LR10 De bachelor TGW reflecteert op het eigen professioneel functioneren en de eigen leerbehoeften en vertaalt deze reflectie in initiatieven om zich blijvend te professionaliseren in het domein van ziektepreventie en gezondheidspromotie.
LR11 De bachelor TGW handelt deontologisch correct, positioneert zich ten opzichte van aanverwante vakgebieden en respecteert hun deontologie.
LR12 De bachelor TGW werkt mee aan het initiëren, plannen en uitvoeren van praktijkgericht en beroepsgerelateerd onderzoek met zin voor kwaliteitsvolle beroepsvernieuwing.
LR13 De bachelor TGW communiceert op een professionele manier intern en extern, mondeling en schriftelijk in het Nederlands.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6