• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de scheepswerktuigkunde

Bachelor in de scheepswerktuigkunde

Qualification Information

De Bachelors SW hebben op het einde van de opleiding de volgende leerresultaten bereikt:
1. handelen in overeenstemming met de basisvereisten (normen) van de International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) en de ermee verbonden Code, zoals aangepast d.m.v. de Manila Amendments in juni 2010, voor officieren-werktuigkundigen op zeeschepen ;
2. vanuit gevorderde kennis en inzicht in de scheepswerktuigkunde en toegepaste wetenschappen, praktische handelingen uitvoeren in complexe, beroepsgerelateerde situaties;
3. handelingen en activiteiten coördineren bij ‘eerste interventies’, de procedures van branddetectie en veiligheidssystemen correct toepassen;
4. administratieve taken correct uitvoeren en documenten adequaat afwerken;5. alle propulsie gerelateerde motoren en hulpcircuits op een functioneel veilige manier
laten werken en herstellen in geval van anomalie, de oorzaak van optredende machinefouten opsporen en de geijkte reparatieprocedures toepassen;
6. op een veilige manier herstellingsgereedschap hanteren, de wacht overdragen en fuel transfers volledig begeleiden;
7. op een veilige manier elektrische en elektronische apparatuur gebruiken en repareren en op een juiste wijze elektrische en elektronische controleapparatuur afstellen;
8. op een veilige manier vermogens op hoogspanning (boven 1000 volt) aanwenden en
onderhouden;
9. computernetwerken aan boord functioneel toepassen;
10. resultaatgericht werken door efficiënt te plannen en accuraat, creatief en innovatief te denken en te handelen;
11. leidinggevende taken uitvoeren: overtuigen, onderhandelen, motiveren, delegeren, efficiënt tijdmanagement uitstippelen…;
12. functioneren in een internationale, multiculturele omgeving, zich flexibel opstellen en gedragen en tijdens intermenselijke contacten respectvol handelen en optreden;
13. in allerhande maritieme omstandigheden (nautisch-technische situaties) effectief en professioneel correct communiceren in de Engelse taal;
14. wetenschappelijke en vaktechnische informatie m.b.t. scheepswerktuigkunde gericht opzoeken, analyseren en beoordelen op toepasbaarheid;
15. binnen een afgelijnd kader en onder begeleiding een complex, aan de scheepswerktuigkundige beroepspraktijk gerelateerd onderzoeksvraagstuk definiëren,
analyseren, oplossingsgericht uitwerken en hierover rapporteren in een verzorgd schriftelijk, aan de vormvoorschriften beantwoordend document;
16. vanuit een besef van maatschappelijke verantwoordelijkheid (milieu, veiligheid, …) plichtsbewust handelen en stressbestendig functioneren in allerlei crisissituaties, in het bijzonder binnen de beroepspraktijk van de scheepswerktuigkundige;
17. de persoonlijke leerbehoeften analyseren en deze reflectie vertalen in initiatieven om zich te professionaliseren op scheepswerktuigkundig terrein.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6