• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de psychosociale gerontologie

Bachelor in de psychosociale gerontologie

Qualification Information

1. Uitdagingen met betrekking tot ouderen vanuit multidisciplinair perspectief herkennen, begrijpen en analyseren.
2. Het integreren van wetenschappelijke en/of praktijk(gebaseerde) theorieën in een beredeneerd professioneel handelen met en voor ouderen. Een attitude van permanente kennisontwikkeling verwerven.
3. Zowel in eenvoudige als complexe situaties ouderen ondersteunen en begeleiden op maat en daarbij de eigen normen en waarden en deze van de oudere en de familiale, maatschappelijke, sociale en culturele context kritisch situeren.
4. De expertise van ouderen op respectvolle wijze analyseren en inzetten met het oog op het bekomen van een meerwaarde in het leven van de oudere(n).
5. Via een respectvolle basishouding de oudere en zijn omgeving in verschillende levensdomeinen informeren, oriënteren en adviseren, op basis van een gewogen ethische oordeelsvorming, en met aandacht voor een heldere en toegankelijke vorm van communicatie.
6. De oudere en zijn omgeving in een traject begeleiden dat antwoord biedt op levens-, hulp- of zorgvragen in verschillende levensdomeinen. Verworven expertises en persoonlijke vaardigheden gepast inzetten om een brugfunctie te vervullen.
7. Op een professionele manier zowel mondeling als schriftelijk communiceren met zowel ouderen als collega’s uit eigen en andere disciplines, op respectvolle wijze en aangepast
aan de gesprekspartner.
8. De participatie van ouderen in beleidsprocessen op verschillende niveaus bevorderen en
hierover gefundeerd advies leveren.
9. Een kritische bijdrage aan het beleid in functie van de collectieve belangenbehartiging
van ouderen formuleren.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6