• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de pedagogie van het jonge kind

Bachelor in de pedagogie van het jonge kind

Qualification Information

Verantwoordelijkheid t.a.v. de kinderen in de voorziening
1. De bachelor creëert een positief, veilig, gezond, hygiënisch en gestructureerd leefklimaat
met zorg voor elke baby en elk kind in de groep. Tevens creëert hij bij elk kind
basisvertrouwen door vanuit een sensitieve houding gericht te zijn op het vervullen van
basisbehoeften.
2. De bachelor ondersteunt de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elke baby en elk kind
door middel van een stimulerende interactie in een rijke omgeving en het begeleiden van
een aanbod op basis van observatie van hun leefwereld en ontwikkelingsbehoeften.
Verantwoordelijkheid t.a.v. de gezinnen
3. De bachelor waarborgt voor kinderen de continuïteit tussen thuis- en opvangmilieu
maximaal door vanuit visie en met het team de kinderopvang zo vorm te geven dat
ouders er zich in herkennen.
4. De bachelor bouwt in het belang van het kind een vertrouwensrelatie op met de ouder en
verbindt zijn eigen professionele deskundigheid met de ervaringsdeskundigheid van de
ouder.
Verantwoordelijkheid t.a.v. het eigen team en de opvangvoorziening
5. De bachelor stimuleert en motiveert divers geschoolde medewerkers tot professionele
ontwikkeling op vlak van ‘opvoeden van kinderen’, ‘ontwikkeling van kinderen
ondersteunen’ en ‘partner zijn van de gezinnen van de kinderen’, door het zelf vervullen
van een modelfunctie, door het geven en ontvangen van feedback in een open
verstandhouding en door het creëren van een gunstige professionaliseringscontext voor
de medewerkers.
6. De bachelor draagt samen met een team van divers geschoolde collega’s
verantwoordelijkheid voor het gemeenschappelijk sociaal-pedagogisch project van de
voorziening en creëert daarvoor actief de randvoorwaarden.
Verantwoordelijkheid t.a.v. de opvangsector en de brede maatschappij
7. De bachelor werkt zelf proactief in de lokale maatschappelijke context en neemt daarvoor
initiatief tot samenwerking met externe partners.
8. De bachelor volgt actief de relevante ontwikkelingen in de samenleving, het
overheidsbeleid, het vak/expertisedomein en in de internationale context om zodoende de
maatschappelijke relevantie van het eigen professioneel handelen te duiden.
Twee leerresultaten overstijgen dit geheel en zijn voor elke rol belangrijk.
9. De bachelor bouwt nieuwe pedagogische kennis op en integreert deze in het beleid van
de voorziening; samen met het team verzamelt, analyseert en interpreteert hij relevante
complexe situaties in de beroepspraktijk, gebruikt resultaten van onderzoek en neemt
initiatief en verantwoordelijkheid om de bestaande pedagogische praktijk te innoveren.
10. De bachelor handelt vanuit bewustzijn van het eigen referentiekader met respect voor
de identiteit van anderen (kinderen, ouders, team, externe partners) en ondersteunt de
identiteitsontwikkeling van de kinderen en hun respect voor anderen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6