• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de oncologische verpleegkunde

Bachelor in de oncologische verpleegkunde

Qualification Information

1. De bachelor in de oncologische verpleegkunde bouwt autonoom, ook in niet vertrouwde
en/of complexe zorgsituaties, een professionele relatie op met de oncologische
zorgvrager die gericht is op het somatisch, sociaal, psychisch en existentieel
welbevinden van de zorgvrager in een multiculturele omgeving.
2. De bachelor in de oncologische verpleegkunde verleent evidence-based cliëntgerichte
en –gestuurde verpleegkundige zorg op maat op een methodische wijze, ook in
complexe en gespecialiseerde oncologische zorgsituaties De bachelor in de
oncologische verpleegkunde handelt conform de algemene en beroepsgerelateerde
wetgeving met gebruik van klinische expertise, met verantwoordelijkheidszin en een
ruime mate van initiatief.
3. De bachelor in de oncologische verpleegkunde neemt gerichte initiatieven inzake
preventie en past deze op alle niveaus adequaat toe. Hij organiseert op een
methodische wijze gezondheidspromotie en patiënteneducatie aan individuen en
groepen. Hij begeleidt veranderingsprocessen bij de oncologische zorgvrager(s).
4. De bachelor in de oncologische verpleegkunde is zich bewust van de waarden en
normen van zichzelf en de oncologische zorgvrager en hoe die het professioneel
handelen als verpleegkundige beïnvloeden. Hij handelt op een ethisch verantwoorde
wijze en vervult hierbij een voorbeeldfunctie voor anderen.
5. De bachelor in de oncologische verpleegkunde ontwikkelt een visie op de oncologische
verpleegkunde op basis van theoretische kaders en opgedane ervaringen, handelt in
de eigen organisatie op basis van een kritische ingesteldheid tegenover zowel de visie
op verpleegkunde als tegenover deze van de organisatie waarvoor hij zich inzet.
6. De bachelor in de oncologische verpleegkunde bouwt intra- en interprofessionele
relaties op en werkt efficiënt samen in het kader van gemeenschappelijke
zorgdoelstellingen.
7. De bachelor in de oncologische verpleegkunde communiceert op een deskundige en
gestructureerde wijze zowel mondeling als schriftelijk over de zorgrelatie, de
zorginhoud en het zorgproces met alle betrokkenen.
8. De bachelor in de oncologische verpleegkunde organiseert en coördineert intra-, transen
extra-muraal de zorg voor de oncologische zorgvrager.
9. De bachelor in de oncologische verpleegkunde bewaakt en bevordert de kwaliteit van
de individuele en globale oncologische zorgverlening volgens de criteria van integrale
kwaliteitszorg binnen de eigen organisatie.
10. De bachelor in de oncologische verpleegkunde coacht en geeft leiding aan
medewerkers in een gestructureerd team.
11. De bachelor in de oncologische verpleegkunde zoekt op een gerichte en methodische
manier vak- en wetenschappelijke literatuur op, beoordeelt de relevantie en
bruikbaarheid ervan, integreert de nieuwe inzichten in de beroepsuitoefening en -
ontwikkeling en participeert met inzicht aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.
12. De bachelor in de oncologische verpleegkunde draagt actief bij tot de profilering van
het beroep, heeft een brede kijk op het maatschappelijk gebeuren en staat kritisch t.o.v.
een economisch, sociaal en ethisch beleid.
13. De bachelor in de oncologische verpleegkunde reflecteert continu op het eigen
verpleegkundig handelen, analyseert zijn (leer)behoeften en vertaalt deze autonoom in
initiatieven tot professionalisering en evenwichtig functioneren.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6