• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg

Bachelor in de intensieve zorgen en de spoedgevallenzorg

Qualification Information

De domeinspecifieke leerresultaten vormen één geheel. De professionele uitoefening van het beroep vereist de integratie van al deze verschillende leerresultaten. De kwaliteit en de professionaliteit van de beroepsuitoefening hangen af van de integratie van de leerresultaten. De term “zorgvrager” wordt gehanteerd en betekent zowel zorgvrager, patiënt als familie en belangrijke anderen. De term “spoedgevallenzorg” omvat zowel de pre- als de in-hospitale setting.
1. Functioneert autonoom in acute zorgsituaties binnen de intensieve en spoedgevallenzorg vanuit een ruime verantwoordelijkheidszin, ruime mate van initiatief
en proactiviteit en op een ethisch-juridisch verantwoorde wijze.
2. Ontwikkelt zich continu als autonome en verantwoordelijke professional om de kwaliteit
van de eigen verpleegkundige praktijk in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg
evidence-based te bevorderen.
3. Herkent en heeft inzicht in de meest voorkomende pathologiën, letsels, klachten,
symptomen en gezondheidsproblemen bij de zorgvrager, holistisch benaderd, en stelt
de urgentie van de zorgbehoeften vast.
4. Bepaalt op basis van de actuele en potentiële problemen de juiste zorg, het
behandelplan, de prioriteiten en de nodige verwijzing.
5. Is continu alert voor wijzigingen in de gezondheidstoestand van de zorgvrager om zowel
actuele als potentiële , complexe dringende zorgvragen te beoordelen, nieuwe
problemen te herkennen, de juiste verpleegkundige acties te ondernemen, te evalueren
en zo nodig bij te sturen.
6. Voert meerdere evidence-based en theoretisch onderbouwde verpleegkundige
zorgprocessen uit op maat van de zorgvrager binnen de intensieve en
spoedgevallenzorg, gebruik makend van de gepaste technologie en met aandacht voor
structuur, stiptheid, nauwkeurigheid, veiligheid, comfort en welzijn van de patiënt.
7. Stelt gepaste prioriteiten betreffende de zorgvragers, de eigen verpleegkundige
activiteiten en de activiteiten van de andere disciplines en de ondersteunende diensten,
teneinde de zorg rond de zorgvragers adequaat te organiseren, te coördineren en de
continuïteit ervan te bevorderen.
8. Geeft correcte en relevante informatie en/of instructies aan zorgvragers over zorg en
behandeling rekening houdend met diversiteitsfactoren, en aangepast aan de
zorgcontext.
9. Ondersteunt de zorgvrager binnen de intensieve en spoedgevallenzorg; bouwt op korte
tijd een effectieve professionele relatie op die gericht is op zowel het somatisch,
psychisch, sociaal als existentieel vlak.
10. Neemt gepaste initiatieven inzake eerste hulpverlening, gezondheidspromotie, educatie
en preventie van ongevallen/incidenten/verwikkelingen.
11. Bevordert doeltreffende intra- en interprofessionele informatiedoorstroming en
samenwerking binnen de intensieve en spoedgevallenzorg.
12. Instrueert, coacht en neemt leiding als lid van een gestructureerd team binnen de
intensieve en spoedgevallenzorg .
13. Draagt bij tot de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep en de kwaliteit van zorg
binnen de intensieve en spoedgevallenzorg.
14. Ontwikkelt een persoonlijke holistische visie op de verpleegkunde binnen de intensieve
en spoedgevallenzorg. Houdt hierbij rekening met (inter)nationale maatschappelijke

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6