• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de integrale veiligheid

Bachelor in de integrale veiligheid

Qualification Information

1. Deelnemen aan het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van toegepast onderzoek met
betrekking tot veiligheid, milieubeleid en technologie, vertrekkend van een afgebakende
opdracht (risicosituatie) en hierover verslag uitbrengen aan vakgenoten en leken
(conceptueel denken).
2. Autonoom een veiligheidsrisico formuleren en bestaand onderzoeksmateriaal
analyseren en gebruiken om naar aanleiding van dat risico operationele beslissingen
voor te stellen (analyse).
3. Zelfstandig een dynamisch risicobeheersysteem opstellen en implementeren op basis
van onderzoeksresultaten. De implementatie omvat het uitwerken van een strategie en
het efficiënt communiceren van de genomen beslissingen. De impact en de concrete
uitvoering van het veiligheids- en preventiebeleid evalueren (veiligheidsmanagement).
4. Zich correct uitdrukken in gepast taalgebruik, zowel tegenover beleidsverantwoordelijken
als tegenover operationele medewerkers. Vlot en efficiënt communiceren, zowel
mondeling als schriftelijk (communicatie).
5. Veiligheids- en milieuprojecten efficiënt organiseren en uitwerken. Externe
toeleveranciers en medewerkers correct informeren en aansturen. Veiligheids- en
milieuprojecten accuraat en met de nodige zorg administratief en budgettair beheren
(projectmanagement).
6. Professionele interne en externe contacten opbouwen en onderhouden (netwerking).
7. Efficiënt functioneren als lid van een dynamisch team en zicht hebben op de eigen rol
binnen organisaties en in een brede maatschappelijke context (teamplayer).
8. Op vlak van veiligheid en milieu de basiskennis en –technieken toepassen en de
geschikte materialen aanwenden (operationaliseren).
9. Maatschappelijke en juridische implicaties van het gevoerde veiligheids- en milieubeleid
interpreteren en uitdragen, en deontologisch en ethisch verantwoord handelen
(voorbeeldfunctie).
10. De eigen leerbehoeften en de leerbehoeften van medewerkers analyseren en op basi
daarvan initiatieven uitwerken om zichzelf en de medewerkers professioneel te
ontwikkelen (levenslang leren).
11. Actief bijdragen aan de kwaliteitszorg van de organisatie door veiligheids- en
milieuproblemen strikt en nauwkeurig volgens de geldende regels en met een kritische
ingesteldheid op te lossen (kwaliteitszorg).
12. Het overzicht bewaren bij incidenten en in staat zijn om op stressgevoelige momenten
volgens de vastgestelde procedures blijvend adequate beslissingen te nemen.
Verantwoordelijkheid opnemen om het goede operationele verloop van de afhandeling
te bewaken (stressbestendigheid).

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6