• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor in de eerstelijnszorg

Bachelor in de eerstelijnszorg

Qualification Information

De afgestudeerde:
1. Stemt, op basis van zijn deskundigheid en verantwoordelijkheid, de praktijk van regie en coördinatie in de eerstelijnszorg systematisch af op de steeds evoluerende complexiteit van de sector en neemt daarin een pioniersrol op.
2. Regisseert de zorg in de eerste lijn, op maat van en in samenspraak met de cliënt, in alle fasen van het zorgproces, met bijzondere aandacht voor de chronische zorgvrager, in een context van interprofessionele samenwerking en efficiënte teamwerking.
3. Heeft inzicht in de eigenheid, organisatie, ontwikkeling en evoluties binnen de eerstelijnszorg.
4. Detecteert de behoeften en vertaalt deze in relatie tot de (complexe) (zorg-)context, naar inter- en transdisciplinaire evidence based initiatieven.
5. Managet de implementatie van de zorginitiatieven, rekening houdend met de grenzen van de zorgverlening.
6. Evalueert de kwaliteit van de zorg, de gebruikte standaarden (microniveau) en de organisatie van de eerstelijnszorg (mesoniveau), neemt initiatief om ze te actualiseren en te optimaliseren, onder andere door te participeren aan projecten of onderzoek.
7. Zet preventieve gezondheids- en welzijnsbevorderende initiatieven op, met oog op duurzame gedragsverandering.
8. Coördineert de organisatie van de zorgverlening binnen het kader van functioneel
leiderschap, met inbegrip van de informatiestromen over de zorgrelatie, de -inhoud en
het -proces met de leden van het interdisciplinaire team en de transdisciplinaire
zorgverleners.
9. Versterkt en ondersteunt de relatie tussen de cliënt enerzijds en de leden van het
interdisciplinaire team en de transdisciplinaire zorgverleners anderzijds.
10. Ontwikkelt een persoonlijke visie op interdisciplinaire eerstelijnszorg in relatie tot
relevante maatschappelijke, socio-culturele en wetenschappelijke ontwikkelingen in een
nationale en/of internationale context.
11. Reflecteert kritisch over het eigen functioneren binnen een transdisciplinaire
zorgcontext en de ethische, deontologische en maatschappelijke vragen die een
mogelijke impact hebben op het professioneel handelen.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
6