• EQF Home Page Icon

Qualification: Bachelor of Accounting

Bachelor of Accounting

Qualification Information

Apskaitos bakalauro kvalifikacinis laipsnis reikalingas norint siekti karjeros verslo ar viešojo sektoriaus apskaitos, vidaus audito ir ekonomikos tarnybose, dirbant konsultacinį darbą audito, apskaitos ir verslo informacinių sistemų diegimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Asmuo, įgijęs apskaitos bakalauro kvalifikacinį laipsnį: funkcinės kompetencijos - * gebės planuoti ir organizuoti objektyvios ir savalaikės informacijos išorinėms valstybinėms bei finansinėms institucijoms ir vidiniams vadybos poreikiams pateikimą bei analizę. * gebės valdyti ir pritaikyti sudėtingas apskaitos funkcijos atlikimo technologijas formuojant apskaitos politiką, tvarkant organizacijų finansinę ir mokestinę apskaitą, organizuojant objektyvios ir savalaikės informacijos pateikimą bei užtikrinant jos patikimumą. * gebės taikyti finansų apskaitos, mokesčių bei verslo informacijos analizės metodus naudojantis tarptautiniais ir nacionaliniais apskaitos standartais, teisės aktais ir dalykinėmis apskaitos ir mokesčių žiniomis. pažintinės kompetencijos - * gebės panaudoti plačias teorines apskaitos žinias sisteminant informaciją apie organizaciją ir jos aplinką, pažįstant, interpretuojant ir sprendžiant organizacijų ir verslo valdymo problemas. * gebės taikyti finansų apskaitos, mokesčių bei verslo informacijos analizės metodų žinias skirtingų tipų organizacijose. * gebės taikyti naujausias apskaitos srities žinias dinamiškoje verslo aplinkoje, įvertinant platesnį ekonominį, teisinį, politinį kontekstą. bendrosios kompetencijos - * turės analitinio mąstymo, problemų sprendimo gebėjimų, savarankiškumo, gebėjimo susikoncentruoti, bendravimo ir darbo grupėje gebėjimų, mokymosi mokytis gebėjimo; * gebės bendrauti ir bendradarbiauti su atitinkamos profesinės srities specialistais; kritiškai vertinti savo darbo rezultatus; * turės bendrųjų kompetencijų, leidžiančių prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių profesinės veiklos srityje ir veiklos turinio kaitos; gebėjimo nusistatyti mokymosi poreikius ir savarankiškai mokytis, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją. Apskaitos bakalauro kvalifikacinį laipsnį galima įgyti universitetuose, vykdančiuose studijas pagal apskaitos studijų krypties programas. Norintiems siekti apskaitos bakalauro kvalifikacinio laipsnio, reikia vykdyti priėmimo į universitetą konkursines sąlygas. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai dirbti apskaitos srityje nėra pripažįstami. Įgiję apskaitos bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali siekti karjeros verslo ar viešojo sektoriaus apskaitos, vidaus audito ir ekonomikos tarnybose, užsiimti konsultacine veikla audito, apskaitos ir verslo informacinių sistemų diegimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kurti nuosavą verslą.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Mykolas Romeris University - Kaunas University of Technology

NQF Level: 
6