• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Būvniecība - Doktora studijas

Būvniecība - Doktora studijas

Course Information

Studiju mērķis ir sniegt akadēmiskas teorētiskās un praktiskās zināšanas pētniecības un pedagoģiskā darba veikšanai Būvniecības nozarē.

Uzdevumi

a) apgūt zinātniskās pētniecības metodes;
b) izstrādāt promocijas darbu;
c) publicēties citējamajos zinātniskos izdevumos un uzstāties zinātniskajās konferencēs ar referātiem.

Studiju rezultāti

Doktora studiju priekšmeti nodrošina pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras un inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt zinātniski – pedagoģisko un sabiedrisko darbu, kontaktēties ar zinātniekiem. Veiksmīgi aizstāvēts promocijas darbs
Prasme veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Programmas absolventi var strādāt augstākās izglītības mācību iestādēs, zinātniskajās pētniecības iestādēs ražošanas un projektēšanas jomās, gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4 gadi

Access requirements: 

Inženierzinātņu maģistrs būvniecībā, maģistra profesionālais grāds transportbūvēs, maģistra profesionālais grāds būvniecībā vai tam pielīdzināma izglītība

Costs: 

Valsts budžets vai maksas

Credits: 

ECTS 288

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas Tehniskā universitāte
Provider Contact Info: 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
67089333
rtu@rtu.lv
www.rtu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Inženierzinātņu doktors