• EQF Home Page Icon

Qualification: ......... (az eredeti szakképzettség megjelölése)-közgazdász

......... (az eredeti szakképzettség megjelölése)-közgazdász

Qualification Information

Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a közgazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők.

A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése.

A hallgatók a szakirányú továbbképzés keretében megismerik:

- a legkorszerűbb vezetési és szervezési ismereteket,

- a nagyobb vállalatok stratégiai irányításának rendszerszemléletű összefüggéseit,

- a gazdasági problémák megoldásához szükséges statisztikai elemzőrendszereket,

- a gyakorlati menedzsment módszereket,

- a vállalatok átfogó, korszerű irányítási koncepciójának kialakítási módszereit, technikáit,

- az egyes gazdasági szervezetek alapítására és működtetésére vonatkozó törvényi szabályozást,

- a problémamegoldás rendszerszemléletű elméletét, döntéselméleti irányzatokat, döntéselméleti modelleket,

- a vállalati teljesítmények és azok költségeinek az elemzését,

- az emberi erőforrással kapcsolatos szervezési és irányítási, gazdálkodási témaköröket,

- a projektek indításával, működtetésével és lezárásával kapcsolatos jogszabályi és módszertani technikákat,

- az üzleti tárgyalások megszervezésének, lebonyolításának eszközeit és technikáit.

Személyes adottságok, készségek

A végzettek szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságai és készségei: 

- önálló munkavégzésre való alkalmasság,

- kreativitás és rugalmasság, 

- szervezői képességek, jó probléma felismerő készség,

- kiváló problémamegoldó készség,

- magas szintű stratégiai gondolkodás, valamint ahhoz kapcsolódó logikai és gondolkodási képességek,

- kiváló kommunikációs készség,

- információ feldolgozási képesség,

- a társadalmi környezettel, igényekkel szembeni érzékenység,

- alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A szakképzettség birtokában a végzettek képesek munkájuk során:

- a közgazdasági, üzleti és a menedzsment szempontok érvényre juttatására,

- szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,

- az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására,

- a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségeinek stratégiai és menedzsment szemléletű megközelítésére, értékelésére,

- a menedzsment ismeretek vállalati környezetben való alkalmazására,

- a menedzsment technikák szervezeti sajátosságainak megfelelő alkalmazására,

- irányítói, vezetői és végrehajtói feladatkörök ellátására,

- modern stratégiai menedzsment technikák alkalmazására.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Corvinus Egyetem

NQF Level: 
7
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education