• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Avtoservisni menedžment

Avtoservisni menedžment

Course Information

Temeljni cilji študijskega programa so:
pridobiti sodobna, poglobljena in dovolj široka strokovno-teoretična in praktično uporabna znanja za samostojno poklicno delo v avtomobilski dejavnosti;
razviti podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje ter moralni in etični čut za poštenost, natančnost in vestnost pri delu;
oblikovati samozavest, kreativnost in odločnost za poslovne odločitve;
usposobiti se za organizacijo poslovanja, vodenje, organiziranje in kontroliranje delovnih procesov ter spremljanje komercialnega in finančnega poslovanja;
usposobiti za razvijanje ciljev in strategij podjetja ter za izvajanje ustreznih ukrepov;
zagotavljati kakovost dela, varstva zdravja in dela, varovanja okolja ter požarne varnosti;
usposobiti za kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa;
usposobiti za spremljanje razvoja stroke, strokovne literature ter stalno strokovno spopolnjevanje;
usposobiti za timsko delo in delo z ljudmi.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
EQF Level:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

2 leti

NQF Level: 
6
Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Credits: 

120 kreditnih točk

Provider Information

Provider Name: 
Šolski center Celje, Višja strokovna šola
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: vss@sc-celje.si
Spletni naslov: http://vss.sc-celje.si/
Telefon: (+386) 03 428 58 53

Course Locations

Reference Data

Course address:

Pot na Lavo 22
3000, Celje

Course location information:

Slovenija