• EQF Home Page Icon

Qualification: Assistent podiumtechnicus

Assistent podiumtechnicus

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Organiseert de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit (co 01833)
- Voert de werkzaamheden uit binnen de vooropgestelde planning
- Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
- Leest en gebruikt plannen en materiaallijst
- Verzamelt de nodige apparatuur en toebehoren
- Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling
- Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke

● Werkt in teamverband (co 01809)
- Communiceert gepast en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
- Rapporteert aan de verantwoordelijke
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)
- Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke

● Werkt met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken (co 01832)
- Heft en tilt ergonomisch verantwoord
- Werkt veilig op hoogte
- Gaat veilig om met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...
- Gebruikt PBM's waar nodig
- Signaleert risico's

● Werkt mee aan een veilige arbeidsomgeving (co 01834)
- Werkt met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen
- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,…
- Stelt verbeterpunten en preventiemaatregelen voor
- Informeert zich over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken
- Houdt zich aan de afspraak van de werkplek
- Brengt CBM’s aan en gebruikt die waar nodig

● Vervoert het materiaal (co 01835)
- Maakt materiaal transportklaar
- Laadt en lost het materiaal
- Gebruikt gepaste hulpmiddelen
- Controleert de lading op volledigheid en schade
- Beveiligt de lading

● Richt de eigen werkplek in (co 01836)
- Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde
- Past zich aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie aan
- Beschermt, beveiligt en slaat apparatuur en toebehoren op
- Brengt aanduidingen en markeringen aan

● Werkt op hoogte (co 01837)
- Stelt ladders en rolsteigers op en gebruikt ze
- Bedient en gebruikt een eenpersoonshoogtewerker
- Beveiligt zich waar nodig
- Houdt rekening met wat er onder het werkvlak gebeurt
- Zorgt dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen

Specifieke Activiteiten

● Plaatst en bedient de podiummechanica (L150601 Id4270-c)
- Controleert de bevestiging van toestellen of onderdelen
- Legt de tegengewichten in
- Hangt de trekken op de goede hoogte (is bv. nodig om de spots te kunnen richten) en merkt ze (duidt aan tot waar ze moeten zakken of stijgen tijdens de voorstelling)
- Bedient de trekken tijdens de voorstelling
- Voert changementen uit (stukken weghalen, afhaken, wegrollen, naar de scène schuiven, …)
- Monteert en plaatst zelfsteunende systemen
- Monteert trussen
- Slaat trussen aan
- Plaatst podia en verhogen
- Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit (reinigen, opspannen, …)

● Monteert en demonteert de geluidsinstallatie (L150801 Id8048-c)
- Leest geluidsdocumentatie (stageplan, priklijst,...) en werkt volgens de aanwijzingen ervan
- Bevestigt en beveiligt componenten van de geluidsinstallatie aan vaste en bewegende ophangstructuren
- Plaatst de componenten van de geluidsinstallatie
- Legt de kabels en sluit die aan
- Demonteert de geluidsinstallatie
- Rolt kabels op
- Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit (reinigen, stekkers solderen,…)

● Monteert en demonteert de belichting (co 01838)
- Leest het technisch lichtplan en werkt volgens de aanwijzingen ervan
- Bevestigt en beveiligt spots en toebehoren aan vaste en bewegende ophangstructuren
- Legt alle noodzakelijke bekabeling
- Sluit spots aan op de dimmerkast
- Richt spots volgens instructies
- Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit aan conventionele lichtsystemen
- Demonteert de belichting
- Rolt kabels op

● Voert de decormontage en -demontage uit (co 01839)
- Plaatst en monteert decoronderdelen
- Bevestigt decorstukken aan vaste en bewegende ophangstructuren
- Plaatst standaardpodiummateriaal (praktikabels, trappen, balletvloer,…)
- Knoopt doeken in
- Vouwt doeken
- Voert kleine herstellingen uit aan de decoronderdelen
- Demonteert decoronderdelen

● Installeert de elektrische mobiele installatie onder toezicht (co 01840)
- Legt de kabels
- Voorziet de aansluitingsmogelijkheden op het podium
- Bewaakt de veiligheid (beschadiging, oververhitting, de verbindingen)

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van ruimtelijk meten (meetmethodes, berekenen)
● Basiskennis van tekstverwerking
● Basiskennis van rekenbladen
● Basiskennis van digitale communicatie (e-mail, agendabeheer,…)
● Basiskennis van internet – zoekmethodes
● Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,…)
● Basiskennis van decorbouw (lijm-, en verftechnieken, houtverbindingen en metalen bevestigingsmiddelen)

Cognitieve vaardigheden

● Het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden binnen de vooropgestelde timing
● Het kunnen treffen van voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren
● Het kunnen lezen en gebruiken van plannen en materiaallijst
● Het kunnen verzamelen van de nodige apparatuur en toebehoren
● Het kunnen zuinig omgaan met materialen, gereedschappen, tijd en vermijden van verspilling
● Het kunnen melden van onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
● Het kunnen gepast en efficiënt communiceren
● Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en verantwoordelijken
● Het kunnen overleggen over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht
● Het kunnen rapporteren aan de verantwoordelijke
● Het kunnen efficiënt samenwerken met collega's
● Het kunnen opvolgen van aanwijzingen van verantwoordelijken
● Het zich flexibel kunnen aanpassen (verandering van collega's,…)
● Het kunnen melden van onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke
● Het kunnen gebruiken van PBM's waar nodig
● Het kunnen signaleren van risico's
● Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,…
● Het kunnen werken met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie
● Het zich kunnen informeren over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken
● Het zich kunnen houden aan de afspraken van werkplek
● Het kunnen aanbrengen en gebruiken van CBM's waar nodig
● Het kunnen controleren van de inhoud op volledigheid en schade
● Het kunnen beveiligen van de lading
● Het kunnen inrichten van de eigen (tijdelijke) werkplek rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde
● Het zich kunnen aanpassen aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie
● Het kunnen beschermen, beveiligen en opslaan van apparatuur en toebehoren
● Het kunnen aanbrengen van aanduidingen en markeringen
● Het kunnen bedienen en gebruiken van een eenpersoonshoogtewerker
● Het zich kunnen beveiligen waar nodig
● Het kunnen rekening houden met wat er onder het werkvlak gebeurt
● Het kunnen zorgen dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen
● Het kunnen geven van accurate en gepaste informatie
● Het gepast kunnen reageren op ontvangen informatie
● Het kunnen communiceren aangepast aan de situatie
● Het kunnen communiceren met handgebaren
● Het kunnen gebruiken van communicatieapparatuur

Probleemoplossende vaardigheden

● Het kunnen bijsturen van de eigen werkzaamheden in functie van de vooropgestelde planning
● Het kunnen werken met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen
● Het kunnen voorstellen van verbeterpunten en preventiemaatregelen

Motorische vaardigheden

● Het ergonomisch verantwoord kunnen heffen en tillen
● Het veilig kunnen werken op hoogte
● Het veilig kunnen omgaan met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...
● Het transportklaar kunnen maken van materiaal
● Het kunnen laden en lossen van materiaal
● Het kunnen gebruiken van gepaste hulpmiddelen
● Het kunnen opstellen en gebruiken van ladders en rolsteigers

Omgevingscontext

● Dit beroep wordt uitgeoefend in de podiumsector (theater, dans, muziek,…), op festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen. De werkomgeving is vaak artistiek/creatief.
● De beroepsbeoefenaar werkt rechtstreeks voor de organisator of een toeleverancier.
● De beroepsbeoefenaar kan verbonden zijn aan een vaste locatie. In andere gevallen werkt men op verplaatsing, in binnen- en buitenland waarbij soms dagelijks van locatie wordt gewisseld.
● Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend. De samenstelling van de ploegen is wisselend, vaak wordt tijdelijk samengewerkt met meerdere kleine organisaties.
● Flexibiliteit is belangrijk omdat de beroepsbeoefenaar zich moet kunnen aanpassen aan onregelmatige werkuren en wijzigingen van planning , team, omgeving en klimatologische omstandigheden.
● De activiteiten worden veelal uitgeoefend tijdens de vrije tijd van het publiek (’s avonds, ‘s nachts, tijdens weekends, in de gebruikelijke vakantieperiodes).
● De werkopdracht en het eindresultaat worden afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie en doorzettingsvermogen vraagt.
● De beroepsbeoefenaar dient rekening te houden met de aanwezigheid van een publiek en werkt vaak tussen dat publiek. Daarbij dient rekening te worden gehouden met voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en welzijn.
● De situatie op de werkplek k

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
3