• EQF Home Page Icon

Qualification: Archivist

Archivist

Qualification Information

A képzés célja a hazai levéltárak ellátása magasan képzett levéltáros szakemberekkel a levéltár-technikai, a közigazgatási és a történeti területeken, továbbá ehhez kapcsolódóan sokoldalú ismeretekkel rendelkező iratmenedzserek képzése a kormányzati és a magánszféra számára, akik felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
A levéltáros
a) tudása
Elmélyült ismeretekkel rendelkezik a levéltári anyagról és a levéltári munka elméleti és gyakorlati oldalairól, elemzési és értelmezési módszereiről.
Ismeri a levéltári feladatok ellátásához szükséges problémamegoldó technikákat.
Rendelkezik levéltártani ismeretekkel, iratismerettel.
Levéltár-informatikai ismeretekkel rendelkezik.
Rendelkezik állományvédelmi és reprográfiai ismeretekkel.
Rendelkezik intézménytörténeti ismeretekkel.
Rendelkezik jogi és közigazgatási ismeretekkel.
b) képességei
Képes önálló és minden szempontból szakszerű munkára levéltárban vagy bármely kormányzati vagy önkormányzati szerv, a magánszféra bármely szereplője iratkezelésében.
Képes levéltári és iratmenedzseri, iratkezelési munkafeladatok végzésére, illetve az ilyen munkafeladatok koordinációjára, tervezésére.
Képes történeti, ügyviteli és egyéb szempontok együttes alkalmazására.
Képes modern iratkezelési és iratértékelési szempontok érvényesítésére.
Képes a levéltári és iratmenedzseri, iratkezelési munka során önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére.
Képes a levéltári és iratkezelési feladatmenedzsment koordinációjára vagy abban való részvételre.
Képes szakmai önképzésre legalább egy idegen nyelven is.
Képes véleményét szakmai és tudományos elvárásoknak megfogalmazni, szakmai fórumokon bemutatni, alátámasztani és megvédeni, akár idegen nyelven is.
c) attitűdje
Korrekt, szakszerű és érthető kifejezőkészség szóban és írásban.
Rendelkezik a problémák megfogalmazásának, önálló ítélet alkotásának készségével.
Együttműködő, csoportmunkára és egyéni munkavégzésre egyaránt alkalmas.
Nyitott a szakmai továbbképzés és önképzés iránt.
Törekszik arra, hogy szakmai munkájában és szakmai kommunikációjában a normáknak megfelelően járjon el és nyilvánuljon meg.
Nyitott saját tudományterületének interdiszciplináris megközelítéseire.
d) autonómiája és felelőssége
Önállóan tevékenykedik a levéltári munkában, az iratmenedzsmentben, iratkezelésben.
Kezdeményező, és személyes felelősséget vállal munkájáért.
Etikai és szakmai felelősséget vállal a maga és az általa vezetett csoport munkájáért.
Döntésképes összetett helyzetekben is.
Az iratanyagokat felelősen védi.
A jogi előírásokat maradéktalanul érvényesíti munkája során.
Adatvédelmi szempontokat vesz figyelembe és érvényesít munkája során.
Felelős és tudatos a vonatkozó jogszabályok alkalmazása terén.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education