• EQF Home Page Icon

Qualification: Animal Husbandry Engineer

Animal Husbandry Engineer

Qualification Information

A képzés célja állattenyésztő mérnökök képzése, akik természettudományos, agrárműszaki, élelmiszergazdasági, élelmiszerlánc-biztonsági, termékfeldolgozási és állattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-termelés, -feldolgozás, -értékesítés szakmai feladatai megoldására. Alkalmasak a szakterület termelési és termékfeldolgozási területein vezetői feladatok ellátására, az állattenyésztés területén szakhatósági ellenőrző, szakmai irányító, tervező, szintetizáló kutatási és innovációs tevékenység végzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
Az állattenyésztő mérnök
a) tudása
Ismeri az állattenyésztés természettudományi, biológiai alapjait.
Ismeri a tenyésztés, az állatitermék-termelés, -feldolgozás, -értékesítés elméletét, annak gyakorlati megvalósítási lehetőségeivel együtt.
Ismeri az állatitermék-előállítás minőségi, élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi előírásait, az emberi egészséggel kapcsolatos releváns ismereteket.
Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és folyamatait.
Ismeri a tenyésztés, az állatitermék-előállítás jogi és közgazdasági szabályozó rendszerét.
Ismeri az állattenyésztési, tenyésztésszervezési, állatvédelmi és állatjóléti előírások, az állategészségügyi igazgatás alapvető szabályait.
Ismeri a korszerű tenyésztési, állattartási, szaporítási és takarmányozási technológiákat.
b) képességei
Képes a tenyésztés, az állati termékek termelési, feldolgozási és értékesítési folyamatainak tervezésére, szervezésére és irányítására.
Képes az innovációs folyamatokban történő alkotó részvételre.
Képes új technológiák és módszerek kidolgozására és bevezetésére.
Tevékenysége teljes kapcsolatrendszerében képes a szakhatóságokkal és a szakmapolitikát képviselő szervezetekkel történő kommunikációra.
Képes állattenyésztési ágazatok új technológiai változatainak kimunkálására.
Ismeretei alkalmazásával magas szinten képes komplex technológiai rendszerek adaptálására.
Képes gazdasági állatfajok tenyésztő-nemesítő munkájának tervezésére, irányítására.
Képes az árutermelő állattartás, az állattenyésztés kutatásfejlesztési feladatai ellátására, valamint a szaktanácsadás koordinációjára.
Képes a termelőüzem agro-ökológiai potenciáljához illeszkedő megoldások kifejlesztésére és adaptálására.
Képes a szakterületéhez kapcsolódó vidékfejlesztési feladatok ellátására.
Képes önálló kutatás végzésére a természettudomány és az agrártudomány területén.
Képes a hatályos közösségi és nemzeti támogatási rendeletek értelmezésére és alkalmazására.
Megszerzett magas szintű szakmai ismeretei segítségével értelmezi és rendszerezi szakmai feladatait.
c) attitűdje
Fogékony a fenntartható, környezetkímélő módszerek alkalmazására.
Felméri és mérnöki, vezetői szintű feladataihoz igazítja kommunikációját.
Elvárja az együttműködést, kellő gyakorlat megszerzése után vezetői feladataiban is megjeleníti azt.
Igényli a szakmai fejlődést, és vállalja a továbbképzések keretében történő önfejlesztést.
Megszerzett magas szintű állattenyésztési szakmai ismeretei alapján felismeri a problémákat és azok megoldására törekszik.
A mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére törekszik.
d) autonómiája és felelőssége
Önállóan választja ki az alkalmazott tartási, takarmányozási technológiákat.
Önállóan dönt az általa irányított ágazat vagy populáció tenyésztési, nemesítési stratégiáinak megalkotása terén.
Szakmai felelősségtudattal, önállóan dönt munkaszervezési és feladat-kijelölési esetekben.
Felelősséget érez a közreműködésével előállított élelmiszerek és takarmányok biztonságát illetően.
Felelősséget vállal az általa irányított beosztottak tevékenységének eredményeiért.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Szent István Egyetem http://www.szie.hu - Széchenyi István Egyetem http://www.sze.hu - Debreceni Egyetem http://www.unideb.hu - Pannon Egyetem http://www.uni-pannon.hu - Kaposvári Egyetem http://www.ke.hu

NQF Level: 
7
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education