• EQF Home Page Icon

Qualification: angol jogi szaktolmács szakjogász

angol jogi szaktolmács szakjogász

Qualification Information

A szakirányú továbbképzés célja:
A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogi végzettségű szakemberek számára tárgyalástolmácsolási, konszekutív tolmácsolási és „blattolási” ismereteket adjon át, valamint jogi szaknyelvi kompetenciákat erősítsen, amely a jogi szakmai jártasságot igénylő beszédek, előadások, szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújt kellő alapot. A különböző szaknyelvi szövegek sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédként, közjegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és tolmácsolási órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő tolmácsolás elméleti és gyakorlati alapjait.
A képzésnek nem célja, hogy a hallgató teljes körű szinkrontolmácsolási képzést kapjon, sokkal inkább a szimultán tolmácsolás technikáiba, a kabin- és konzolhasználatba nyernek betekintést az érdeklődő hallgatók.
     
Elsajátítandó kompetenciák:
Szaktolmácsi kompetenciák:
* stílusérzék, nyelvhelyesség, megfelelő kiejtés;
* glosszáriumok, szótárak, elektronikus adatbázisok használata a tolmácsolásra való felkészüléshez;
* tömörítés, jegyzetelés, memóriafejlesztés;
* készségszintű jártasság az egyes jogágakra jellemző terminológiában és sajátos nyelvtani szerkezetek megfelelő alkalmazásában;
* önálló, szakmai elvárásoknak megfelelő szövegalkotási készség a forrásnyelvvel megegyező tartalommal.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
* a kontinentális és a common law országok jogi terminológiájának ismerete;
* a tolmácsolás közönsége számára érthetőséget elősegítő nyelvi elemek használata,
a tolmácsolás megfelelő strukturálása;
* a jogi szakterminológia kikutatása, glosszáriumok készítése, archiválása;
* tolmácsolási regiszter eltalálása, szinonimák, betétszövegek;
* áttekinthető és tömör jegyzetelés, olvasási technikák;
* artikulációs, intonációs készségek fejlesztése, kiejtés javítása.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A magyar ügyvédi munkában a szakképzettség elsősorban az egyes szerződések és más szaknyelvi szövegek tartalmának gyors, célnyelvi átadásában hasznosítható, úgynevezett „blattolási” módszerrel. A felek között zajló tárgyalásokon, egyeztetéseken a szaktolmács tárgyalástolmácsolási készségei megkönnyítik a felek álláspontjának közelítését azzal, hogy az ügyvéd mind jogi, mind tolmácsolási kompetenciával hozzájárul a tárgyalás előre viteléhez. A szakképzettség segítséget jelenthet idegen nyelven zajló választott bírói eljárások és egyéb alternatív vitarendezési formák tolmácsolásában (pl. az ügyfélnek nyújtott „fülbe súgásos” tolmácsolás útján).
Közjegyző számára az elsődleges alkalmazási lehetőségek az angol nyelvű iratok „blattolása” (azonnali, célnyelvi átadása), valamint az ügyfelek részére nyújtott tárgyalástolmácsolási tevékenységek.
A közigazgatásban dolgozó jogvégzett szakemberek számára előnyt jelent a „blattolás” útján történő gyors ismeretátadás, valamint a munkacsoportokban, konferenciákon nyújtott szaknyelvi konszekutív tolmácsolás.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education