• EQF Home Page Icon

Qualification: Altaicist

Altaicist

Qualification Information

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az altajisztika területén szerzett speciális jártasságok és elmélyült műveltség birtokában képesek fogalmi és absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására, szakmájuk mesterszintű, sokoldalú, interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére, valamint az önálló kutatásra. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák
Az altajisztika szakos bölcsész
a) tudása
Ismeri a törökországi török nyelvet a felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga szintjén.
Ismer egy másik mai altaji nyelvet (kazak, tatár, csuvas, burját, mongol) középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szintjén.
Ismeri a nyelvi és nyelvészeti, valamint filológiai elemzés módszertanát.
Ismeri az altaji nyelven beszélő népek történelmét, művelődéstörténetét, vallásait és mai helyzetét.
Ismeri az altaji nyelvcsalád összefüggéseit, a török-mongol kapcsolatokat.
Ismeri a magyar-török nyelvi érintkezés történeti hátterét, valamint a magyar nyelv korai török elemeit.
Ismeri a tudományos kutatás módszertanát.
b) képességei
Képes a rovás-, ujgur és arab írásos török és mongol nyelvemlékek feldolgozására.
Képes a turkológia egyes területein szerzett speciális jártasságok és műveltség birtokában gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására az állam- és közigazgatásban, a közgyűjteményekben, a diplomáciai testületekben.
Magas szintű töröknyelv-tudására alapozva képes tolmácsolási, fordítói, műfordítói és idegenvezetői feladatok ellátására.
Képes a törökországi török nyelvre, kultúrára és társadalomra vonatkozó ismeretek közvetítésére.
Képes az önálló kutatómunkára, kritikai vélemény megfogalmazására, valamint előadni idegen nyelven.
c) attitűdje
Kommunikációs képesség fejlesztésére törekszik az elsajátított altaji nyelveken.
Képviseli saját és a tanulmányozott altaji nyelvű népek kultúrájának sokszínűségét.
Törekszik az altaji nyelveket beszélő népek kultúrájával kapcsolatos problémák felismerésére és azok megoldására.
Az egyes kultúrák közötti különbségek és hasonlóságok feltárását szem előtt tartja.
Törekszik új ismeretek megszerzésére önműveléssel.
d) autonómiája és felelőssége
Reflektál saját történeti és kulturális beágyazottságára.
Felelősen képviseli szakmai, szellemi identitását.
Munkája során kezdeményezi az együttműködést az európai és az Európán kívüli szakmai közösségekkel, vitapartnerekkel.
Szűkebb és tágabb szakmájának kérdéseihez kritikusan viszonyul.
Felelősen képviseli azon módszereket, amelyekkel szakterületén dolgozik, és elfogadja más tudományágak autonómiáját, módszertani sajátosságait.
Etikai és szakmai felelősséget vállal a saját, és az általa vezetett csoport szellemi termékeiért.
Képviseli saját tudományos felismeréseit és eredményeit.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
7
Awarding body: 

Szegedi Tudományegyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education