• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Agrarna ekonomika (Agricultural Economics)

Agrarna ekonomika (Agricultural Economics)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilji programa so usmerjeni v poznavanje raziskovalne aktivnosti na področju agrarne ekonomike in njenih sorodnih disciplin. Študent pridobi vso potrebno izobrazbo in praktične izkušnje, da se lahko po zaključenem študiju uspešno vključi v katerokoli dejavnost, povezano s kmetijstvom ter pridelavo zdrave hrane, ob poznavanju vseh temeljnih agrarnoekonomskih principov. Študent pridobi znanja s področja razvoja stroke. Specifičnost magistrskega študija je v njegovi poudarjeni naravnanosti na samostojnem znanstvenoraziskovalnem delu. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk z izpolnitvijo obveznosti pri naslednjih predmetih iz univerzitetnega programa Agrikultura in okolje in visokošolskega strokovnega študijskega programa Management v agroživilstvu in razvoj podeželja: Matematika (5 ECTS), Biometrika I (4 ECTS), Management v kmetijstvu I (6 ECTS), Marketing v agroživilstvu (5 ECTS), Osnove agrarne ekonomike in marketinga (6 ECTS) ter Uvod v teorijo odločanja (4 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), Poslovne in upravne vede (34), Ekonomija (314) in Pravne vede (38).

POGOJ ZA VPIS: Izpolnjujem pogoje za napredovanje v višji letnik in imam po opravljenem prvem l etniku študija povprečno oceno študija najmanj osem (8). (Komisija za študijske zadeve Senata članice univerze omogoča, da se hkrati izobražujejo po dveh ali ve č študijskih programih, ki jih izvaja ena ali več članic Univerze v Mariboru. Ko misija lahko izjemoma dovoli hkratni vpis v začetna letnika študija kandidatom, ki so izredno uspešno zaključili predhodno izobraževanje, ki je pogoj za vpis.)
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 30 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program 1. stopnje iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), Poslovne in upravne vede (34), Ekonomija (314) in Pravne vede (38).
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program 1. stopnje iz drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 30 ECTS točk z izpolnitvijo obveznosti pri naslednjih predmetih iz univerzitetnega programa Agrikultura in okolje in visokošolskega strokovnega študijskega programa Management v agroživilstvu in razvoj podeželja: Matematika (5 ECTS), Biometrika I (4 ECTS), Management v kmetijstvu I (6 ECTS), Marketing v agroživilstvu (5 ECTS), Osnove agrarne ekonomike in marketinga (6 ECTS) in Uvod v teorijo odločanja (4 ECTS).
POGOJ ZA VPIS: Končan univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), Poslovne in upravne vede (34), Ekonomija (314) in Pravne vede (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
POGOJ ZA VPIS: Končan visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004 in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, iz ustreznih strokovnih področij: Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), Poslovne in upravne vede (34), Ekonomija (314) in Pravne vede (38). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena uspeha pri študiju, s katerim se prijavljate za vpis (80 %). Če predhodni študij za zaključek ne predvideva diplomskega dela, se upošteva povprečna ocena 100 %.
MERILO ZA OMEJITEV: Ocena diplomskega dela na študiju, s katerim se prijavljate za vpis (20%). Če predhodni študij za zaključek ne predvideva diplomskega dela, se upošteva povprečna ocena 100 %.
POGOJ ZA PREHOD: Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Kmetijstvo omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe s področja Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (62), ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (Faculty of Agriculture and Life Sciences)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: fk@uni-mb.si
Spletni naslov: http://fkbv.um.si/
Telefon: (+386) 02 320 90 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister agrarne ekonomike - magistrica agrarne ekonomike
Other Qualification Awarded Term:

mag. agr. ekon.

Awarding body:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Lendavska ulica 028, Murska Sobota

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Pivola 010, Hoče-Slivnica

Course location information:

Slovenija