• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Adaptronika - Prof. bak. studijas

Adaptronika - Prof. bak. studijas

Course Information

Programmas specializācijas:

- industriālajā adaptronikā,
- adaptronikā veselības aprūpē un medicīnā
- adaptronikā informācijas sistēmās.

Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu elektrotehnikā un elektroinženiera kvalifikāciju vienā no specializācijām.

Bakalaura profesionālo studiju programmas “Adaptronika” vispārīgais mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību elektrotehnikas un elektronikas nozarēs, elektrotehniskās izglītības pamatus un dot nepieciešamās iemaņas praktiskā darba uzsākšanai Programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas, attīstīt profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam adaptronikas jomā, kas nodrošina efektīvu jaunu tehnoloģiju izstrādes, elektrotehnikas, elektronikas, mehatronikas, adaptīvo materiālu, adaptronikas elementu un sistēmu, to regulēšanas un vadības prasmes un ļauj sekmīgi iekļauties vietējā un starptautiskā darba tirgū dažādās ražošanas nozarēs un sfērās, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā šajā virzienā.

Studiju programmas uzdevumi:
– sniegt zināšanas matemātikā, fizikā, datorikā, bioloģijā un materiālzinātnē praktisko elektrotehnisko uzdevumu risināšanai; – iemācīt prasmīgi un efektīvi pielietot datortehniku gan uzdevumu risināšanā, gan automatizācijas un adaptīvo sistēmu izveidē;
- iemācīt risināt iekārtu un sistēmu adaptācijas praktiskus uzdevumus noteiktiem apstākļiem projektu līmenī;
- sniegt zināšanas par dzīvnieku un augu pielāgošanās spējām, kuras tiek vai var tikt pielietotas mūsdienīgās elektriskās tehnoloģijās; – dot priekšstatu par elektrotehnisko iekārtu uzbūvi, darbības pamatiem un automatizācijas sistēmām; – iemācīt risināt elektrotehnisko un elektronisko iekārtu automatizācijas un adaptācijas uzdevumus projektu līmenī; – dot priekšstatu par adaptronisko iekārtu energoefektivitāti; – dot priekšstatu un zināšanas par darba organizāciju un sociālajiem jautājumiem, kā arī par ekonomiskās darbības un inovāciju pamatiem;
- nostiprināt svešvalodu zināšanas.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

4,5 gadi (pilna laika); 5,5 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Vidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 1350 EUR semestrī (2018./19.)

Credits: 

ECTS 270

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas Tehniskā universitāte
Provider Contact Info: 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
67089333
rtu@rtu.lv
www.rtu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Profesionālais bakalaurs elektrotehnikā; Elektroinženieris