• EQF Home Page Icon

Qualification: Abivahendi spetsialist, tase 5

Abivahendi spetsialist, tase 5

Qualification Information

Abivahendi spetsialisti töö eesmärk on isiku töö- ja tegevusvõime probleemidest tulenevate häirete kompenseerimine sobiva abivahendi valimise ja kohandamise või valmistamise teel.
Abivahendi spetsialist hindab inimese toimetulekut toetavate abivahendite vajadust ja efektiivsust, valib abivahendi ning kohandab ja/või valmistab abivahendi (abivahendite loetelu vt lisast 1).
5. taseme abivahendi spetsialist töötab plaanipäraselt ja tulemuslikult. Väga olulisel kohal on koostöö teiste spetsialistidega.
Abivahendi spetsialist järgib oma töös kutse-eetikat, elukestva õppe printsiipe, täiendab ennast pidevalt erialaselt ning on kursis erialaste uuendustega. Kasutab töös tõenduspõhiseid hindamismeetodeid.
Abivahendi spetsialist võib töötada abivahenditeenust pakkuvas ettevõttes, rehabilitatsiooni-, tervishoiu-, hoolekande- või haridusasutuses.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
5
Awarding body: 

Eesti Tegevusterapeutide Liit