• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Abdominal Surgery

Abdominal Surgery

Course Information

1. Programos tikslas. Pilvo (abdominalinės) chirurgijos rezidentūra - trečiosios pakopos profesinės universitetinės medicinos krypties studijos - yra viena iš gydytojų podiplominių nuosekliųjų studijų formų, kurios tikslas - rengti praktinei veiklai specialistus, kvalifikuotus gydytojus pilvo (abdominalinius) chirurgus.
Studijų uždaviniai įsisavinimo lygiams: 1. žinojimo: rezidentai privalo žinoti pilvo ertmės chirurginių ligų etiologiją, patogenezę, simptomatiką, tyrimo metodus, diferencinę diagnostiką, medikamentinio ir chirurginio gydymo principus; 2. mokėjimo: išmokti diagnozuoti ir nuspręsti gydymo taktiką įvairių chirurginių ligų ir sindromų atvejais; 3. gebėjimai: įsisavinti privalomas manipuliacijas ir operacijas pagal gydytojo pilvo (abdominalinio) chirurgo normą.
2. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems. Į pilvo (abdominalinės) chirurgijos rezidentūrą priimami asmenys, baigę vientisąsias universitetines medicinos studijas bei medicinos internatūrą, įgyję medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintys Lietuvos Respublikoje ar užsienyje išduotus, Lietuvoje teisės aktų nustatyta tvarka pripažintus, aukštojo mokslo diplomą ir internatūros (pirminės rezidentūros) pažymėjimą.
3. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos. Geras lietuvių kalbos žinojimas.
4. Studijų kalba ir kitos studijavimo sąlygos. Lietuvių kalba.
5. Studijų turinys. Studijų turinys grindžiamas vientisųjų universitetinių studijų metu įgytomis žiniomis bei gebėjimais ir nustatomas pagal patvirtintą ir registruotą pilvo (abdominalinės) chirurgijos rezidentūros programą, skirtą gydytojo pilvo (abdominalinio) chirurgo profesinei kvalifikacijai įgyti.
Pilvo (abdominalinės) chirurgijos rezidentūros programą sudaro teorinė ir praktinė dalys. Teorinių užsiėmimų metu rezidentas studijuoja žmogaus organų sistemų topografinę anatomiją, histologiją, embriogenezę, išsiaiškina patologijos priežastis, jos ląstelinius, biocheminius, imunologinius mechanizmus, farmakologinės ir chirurginės korekcijos būdus. Siekdamas gauti žinių, rezidentas studijuoja klasikinę ir naujausią periodinę literatūrą, ją apibendrina ir atsiskaito vadovui teminių seminarų metu.
Teorinį rezidentūros kursą skaito Universiteto dėstytojai. Profesinės veiklos praktika, reikalinga gebėjimams ir klinikinei patirčiai įgyti, atliekama tai rezidentūros programos daliai atrinktose rezidentūros bazėse, vadovaujant rezidento vadovui.
Pagrindinė Kauno medicinos universiteto pilvo (abdominalinės) chirurgijos rezidentūros bazė yra Kauno medicinos universiteto klinikos, jų Chirurgijos klinikos Chirurgijos skyrius. Atskirų rezidentūros programos dalių profesinės veiklos praktikai (ciklams) atlikti yra atrinkti papildomi rezidentūros bazės padaliniai (1 lentelė):

Praktiniai ciklai ir rezidentūros bazės
1 lentelė
Eil. Nr.
Ciklas
(dalykų pavadinimai)
Bazė
(klinikos, skyriai)
Ciklų apimtis

Mėne
siai
Kreditai

1
Chirurgija ir abdominalinė chirurgija
Chirurgijos klinika
38
152

2
Nudegimai, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika
2
8

3
Ortopedija traumatologija
Ortopedijos traumatologijos klinika
3
12

4
Vaikų chirurgija
Vaikų chirurgijos klinika
2
8

5
Urologija
Urologijos klinika
2
8

6
Kardiochirurgija ir kraujagyslių chirurgija
Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika
2
8

7
Torakalinė chirurgija
Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika
1
4

8
Urgentinė neurochirurgija
Neurochirurgijos klinika
1
4

9
Intensyvioji terapija
Intensyviosios terapijos klinika
1
4

10
Anesteziologija
Anesteziologijos klinika
1
4

11
Ginekologija
Akušerijos ir ginekologijos klinika
1
4

12
Gastroenterologija
Gastroenterologijos klinika
1
4

Iš viso:
55
220

6. Praktikos apibūdinimas. Visų rezidentūros studijų metu rezidentai atlieka nepertraukiamą profesinės veiklos praktiką Universiteto atrinktose rezidentūros bazėse. Praktinis gydomasis darbas vyksta ciklais. Jų metu rezidentai įsisavina tyrimo, diagnostikos metodus ir chirurgin

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Access requirements: 

Minimum education - Higher education, Minimum qualification - Master of Medicine

Credits: 

330

Provider Information

Provider Name: 
Lithuanian University of Health Sciences
Provider Type: 
University
Provider Contact Info: 

Provider phone number: +370-37-327201 Provider email: rektoratas@lsmuni.lt Provider URL: http://www.lsmuni.lt/

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Abdominal surgeon
Awarding body:

Lithuanian University of Health Sciences

Awarding body contact info:

Provider phone number: +370-37-327201 Provider email: rektoratas@lsmuni.lt Provider URL: http://www.lsmuni.lt/

Course Locations

Reference Data

Course address:

A. Mickevičiaus g. 9, 44307 Kaunas