• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Živilstvo (Food science and technology)

Živilstvo (Food science and technology)

Course Information

Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj študijskega programa je posredovati poglobljena teoretična znanja iz temeljnih naravoslovnih vsebin, znanosti o živilih in analitiki živil, varnosti hrane, živilskega inženirstva ter metod razvoja in raziskovanja. Magistri bodo usposobljeni za najzahtevnejša in najodgovornejša dela za načrtovanje, organiziranje, kontrolo in vodenje proizvodnje hrane, za upravljanje kakovosti s težiščem na higieni in varnosti hrane, za kreiranje in razvoj novih tehnoloških procesov in novih izdelkov, za delo v kontrolno-analitičnih laboratorijih in inšpekcijskih službah ter za raziskovalno delo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 2

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Zaključen študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 ostalih področij, če kandidati dodatno opravijo 10-60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Živilstvo in prehrana; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju (npr. diplomanti Biotehniške fakultete) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij) v obsegu do 30 kreditnih točk po ECTS,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (Matematične metode, Kemija, Biologija, Fizika, Biokemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij) v obsegu do 40 kreditnih točk po ECTS in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim 60 kreditnih točk po ECTS dodatnih obveznosti določi iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana ali primerljiv študijski program prve stopnje na fakultetah v Sloveniji ali v tujini.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če kandidati dodatno opravijo do 30 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Živilstvo in prehrana; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju (npr. diplomanti Biotehniške fakultete) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov: Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematične metode, kemija, biologija, fizika, biokemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov: Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja živilstva in prehrane na fakultetah v Sloveniji ali v tujini.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski študijski program prve stopnje ostalih področij, če kandidati dodatno opravijo 10-60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Živilstvo in prehrana; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:
- diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju (npr. diplomanti Biotehniške fakultete) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij) v obsegu do 30 kreditnih točk po ECTS,
- diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (Matematične metode, Kemija, Biologija, Fizika, Biokemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij) v obsegu do 40 kreditnih točk po ECTS in
- diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim 60 kreditnih točk po ECTS dodatnih obveznosti določi iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.
POGOJ ZA VPIS: Zaključen visokošolski strokovni študijski program, akreditiran pred 11. 6. 2004, s področja živilstva in prehrane.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena študija prve stopnje.
MERILO ZA OMEJITEV: Povprečna ocena dodatnih izpitov, ki so pogoj za vpis na študij druge stopnje, če se kandidat prijavlja s prehodno izobrazbo z drugih strokovnih področij. Vsaka od povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni. Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega odstavka bodo imeli prednost kandidati z višjo povprečno oceno študija prve stopnje.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: Študent magistrskega študijskega programa z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega študijskega programa, akreditiranega pred 11. 6. 2004, Živilska tehnologija: kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati Magistrsko delo.
POGOJ ZA PREHOD: Diplomant univerzitetnega študijskega programa, akreditiranega pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, ki potekajo v Sloveniji ali tujini; kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 kreditnih točk skupaj z Magistrskim delom.

Admission Procedure: 
Credits: 

120 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: dekanat@bf.uni-lj.si
Spletni naslov: http://www.bf.uni-lj.si
Telefon: (+386) 01 320 30 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
magister inženir živilstva - magistrica inženirka živilstva
Other Qualification Awarded Term:

mag. inž. živ.

Awarding body:

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Rovtarska cesta 038, Logatec

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Groblje 003, Domžale

Course location information:

Slovenija

Reference Data

Course address:

Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana

Course location information:

Slovenija