• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ķīmija - Mag. studijas

Ķīmija - Mag. studijas

Course Information

Ķīmijas maģistra akadēmisko studiju mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un prasmes galvenajās ķīmijas pamatnozarēs un vienā no izvēlētajām apakšnozarēm, kā arī attīstīt un pilnveidot pētnieciskā darba prasmes. Programmas galvenie uzdevumi ir: apgūt vispārīgas padziļinātas zināšanas un prasmes ķīmijas pamatvirzienos un apgūt priekšstatus par ķīmijas nozares attīstību, radošu un inovatīvu darbību, apgūt padziļinātas zināšanas un prasmes kādā no izvēlētajām apakšnozarēm: analītiskajā ķīmijā, organiskajā ķīmijā vai fizikālajā ķīmijā; veikt zinātniskos pētījumus izvēlētajā apakšnozarē akadēmiskā personāla vadībā un to rezultātus apkopot divos kursa darbos un maģistra darbā.

Sekmīga programmas apguve dod iespēju turpināt studijas ķīmijas doktora programmā. Fakultātē iegūtā izglītība nodrošina absolventu konkurētspēju darba tirgū, un fakultātes absolventi pēc beigšanas parasti strādā ķīmijā. Ķīmijas fakultātes absolventi strādā dažādās zinātniski pētnieciskās iestādēs, valsts pārvaldes institūcijās, uzņēmējsabiedrībās, mācību iestādēs, dažādu nozaru kvalitātes kontroles dienestos: Akciju sabiedrībā “Grindeks”, Akciju sabiedrībā “Olainfarm”, Hidroekoloģijas institūtā, Latvijas Muitā, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, Latvijas Vides aģentūrā, Nacionālajā Vides veselības centrā, Pārtikas testēšanas laboratorijās, Pilsētu un uzņēmumu vides aizsardzības dienestos, Radiācijas kontroles laboratorijās, Tiesu ekspertīžu laboratorijās u.c.

Programmas studiju rezultāti

Ar ķīmiju saistītās kognitīvās spējas un praktiskās profesionālās prasmes:

spēj demonstrēt padziļinātas zināšanas un izpratni par mūsdienu ķīmijas koncepcijām un teorijām, kas attiecas uz galvenajām ķīmijas nozarēm un izvēlētām radniecīgām apakšnozarēm, kuras nodrošina pamatu zinātniskai pētniecībai un profesionālai darbībai, gan ķīmijas nozarē, gan dažādu dabaszinātņu nozaru saskarē,
prot patstāvīgi pielietot ķīmijas teorijas, metodes, eksperimentālās un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu radošu zinātniski pētniecisko darbību, vai augsti kvalificēta ķīmiķa profesionālās funkcijas ķīmijas nozarē vai arī ar to saistītās jomās,
spēj patstāvīgi plānot, organizēt, veikt un vadīt eksperimentālo darbu ķīmijā, kā arī paškritiski izvērtēt eksperimentālās darbības un aparatūras izvēli un iegūtos rezultātus,
spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt un izvērtēt sarežģītas ar ķīmijas kontekstu saistītas zinātniskas un profesionālas problēmas, gan kvalitatīvā, gan kvantitatīvā kontekstā,
spēj integrēt un pielietot ķīmijas zināšanas un eksperimentālās prasmes, kā arī pieņemt lēmumus sarežģītos, neprognozējamos apstākļos un netradicionālu problēmu risināšanai,
spēj integrēt ķīmijas pamatnozaru un programmā ietverto apakšnozaru zināšanas un prasmes, lai sadarbotos ar citu nozaru speciālistiem un risinātu multidisciplināras problēmas,
spēj dot ieguldījumu jaunu ķīmijas zinātnisku atziņu radīšanā un pētniecības vai profesionālās darbības metožu pilnveidošanā un attīstībā,
spēj demonstrēt izpratni un ētisko atbildību par ķīmijas zinātniskā darbu rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību,
spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem ķīmijas problēmu aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.

Vispārējās prasmes:

patstāvīgi rūpēties par savu kompetenču pilnveidi un specializāciju ķīmijā vai tai radniecīgās nozarēs,
asimilēt, objektīvi izvērtēt un prezentēt darba rezultātus, sadarboties ar citu nozaru speciālistiem.
pieņemt un pamatot savus lēmumus un, ja nepieciešams, veikt papildus izpēti un analīzi,
spēj veikt uzņēmējdarbību, inovācijas ķīmijā un ar to saistītās apakšnozarēs.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

2 gadi

Access requirements: 

Dabaszinātņu bakalaura grāds vai tam pielīdzināma otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, pārtikas tehnoloģijā, farmācijā, tai skaitā dabaszinātņu skolotāja kvalifikācija.

Costs: 

Valsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 120

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā