• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ģeoloģija - Doktora studijas

Ģeoloģija - Doktora studijas

Course Information

Ģeoloģijas doktora studiju programma piedāvā studijas šādās ģeoloģijas apakšnozarēs:

- pamatiežu ģeoloģija;
- kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija;
- lietišķā ģeoloģija.

LU doktora studiju programmas ģeoloģijā (turpmāk ĢDSP) mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos darbiniekus un mācībspēkus ģeoloģijā, kā arī augsti kvalificētus ģeoloģijas nozares profesionāļus ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ģeoloģijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

Šo mērķa sasniegšanai programmā noteikti uzdevumi:

•ģeoloģijas zinātnes teoriju un metodoloģijas padziļināta apguve, orientējoties uz (a) ģeoloģisko procesu teorētisko izpratni dabas zinātņu un mainīgo sabiedrības vajadzību kontekstā; (b) pastiprinātām ģeoloģijas zinātnes un tās apakšnozaru (pamatiežu ģeoloģija, kvartārģeoloģija un ģeomorfoloģija un lietišķā ģeoloģija) teoriju studijām;
•jaunāko teorētisko pieeju un pētniecības metožu ģeoloģijā apguve un to pielietošana praksē;
•augstskolas pedagoģijas teorijas un prakses apguve (lektora un semināru vadītāja, studentu patstāvīgo darbu un pētnieciska projekta vadītāja darba principu un prasmju apguve un aprobācija);
•promocijas eksāmenu nokārtošana, tādējādi apliecinot doktorantu kompetenci zinātnes nozarē un izvēlētājā apakšnozarē;
•pētnieciskā darba rezultātu un teorētisko atziņu publicēšana vispāratzītos recenzējamos zinātniskos izdevumos un zinātnes nozares zinātniskos izdevumos;
•piedalīšanās ar referātiem starptautiskās zinātniskās konferencēs, semināros, doktorandu skolās u.c.;
•informācijas tehnoloģiju, datu apstrādes un prezentācijas prasmju un kompetenču apguve;
•radošās un kritiskās domāšanas, analīzes un argumentācijas spēju un prasmju attīstība, valsts intelektuālā potenciāla bagātināšana;
•patstāvīga pētnieciskā darba (doktora disertācijas) sagatavošana un pirmsaizstāvēšana doktora studiju padomē.

Darba iespējas

LU doktora studiju programmas ģeoloģijā realizācijas rezultātā tiek sagatavoti augsti kvalificēti zinātniskie darbinieki un mācībspēki ģeoloģijā, kā arī ģeoloģijas nozares profesionāļi ar starptautiski salīdzināmu kompetenci ģeoloģijas zinātnes jomā un starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)

Access requirements: 

Maģistra grāds ģeoloģijā, ģeogrāfijā, vides zinātnē vai citās dabas zinātnēs. Izņēmuma kārtā iesniegumi tiek pieņemti arī no personām, kam ir cits akadēmiskais grāds, ja ir vismaz piecu gadu darba pieredze ģeoloģiskos pētījumos konkrētā zinātnes apakšnozarē un ir uzkrāts ievērojams un kvalitatīvs oriģināls faktisko novērojumu un zinātnisko pētījumu materiāls. Iestājpārrunas, kurās tiek novērtēts pretendenta zināšanu līmenis ģeoloģijas zinātnē, attiecīgajā tās apakšnozarē un svešvalodā, tiek novērtēta arī pieteiktā zinātniskā darba kvalitāte.

Costs: 

Valsts budžets vai par maksu: 2134 EUR gadā (2018./19.)

Credits: 

ECTS 216

Provider Information

Provider Name: 
Latvijas Universitāte
Provider Contact Info: 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
67034444
lu@lu.lv
www.lu.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Ģeoloģijas doktors (Dr.geol.)