• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Ārstniecība - 1. līm. prof. studijas

Ārstniecība - 1. līm. prof. studijas

Course Information

Studiju programmas mērķi:

Sagatavot ārsta palīga profesijā ārstniecības personu, kura

- sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirmshospitālā etapā un stacionāru uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās;

- var strādāt patstāvīgi un sadarbībā ar ārstu, noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos, konstatēt pacienta nāvi, nodrošināt nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecumu grupu pacientiem visos trijos (primārais, sekundārais, terciārais) veselības aprūpes līmeņos sadarbībā ar ārstu;

- organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes;

- ir motivēta tālākai izglītībai specialitātē.
Studiju programmas uzdevumi:

Studiju programmas mērķu sasniegšanai izvirzīti galvenie programmas īstenošanas laikā veicamie uzdevumi:

1. nodrošināt kvalitatīvu studiju procesa norisi;

2. nodrošināt studiju programmas apguvi atbilstoši ārsta palīga 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesijas standartam, darba devēju prasībām;

3. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes veselības aprūpē un likumdošanā;

4. sniegt zināšanas un attīstīt prasmes pētniecības darbībā un vadības principu pielietošanā;

5. attīstīt un pilnveidot studentu radošās spējas un prasmes, risināt ekstremālo situāciju izraisītās problēmas;

6. attīstīt studentu prasmes medikamentozajā ārstēšanā, akūtās situācijās un hronisku veselības traucējumu gadījumos;

7. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes ārstniecisko manipulāciju veikšanā primārās veselības aprūpes iestādēs;

8. attīstīt un pilnveidot studentu prasmes ķirurģisko manipulāciju veikšanā NMP dienestā un uzņemšanas nodaļu līmenī;

9. dot iespēju apgūt medicīniskās dokumentācijas noformēšanu NMP, Ambulatorajā dienestā, NBS (Nacionālie bruņotie spēki) medicīniskajā ‎dienestā;

10. dot iespēju apgūt prasmes organizēt un vadīt savu un kolēģu darbu primārās veselības aprūpes iestādēs, uzņemšanas nodaļās, motivēt piedalīties NMP darba organizācijā;

11. studiju programmas īstenošanas procesā akcentēt preventīvo virzienu, pastāvīgi to aktualizēt mācību saturā un pētniecības darbā.

Darba iespējas:

- Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā

- Ģimenes ārsta praksē

- Klīniku uzņemšanas nodaļās un operāciju blokos

- NBS medicīniskajā dienestā

Studiju turpināšanas iespējas:

- Tālākizglītība sertifikācijai

- Specializācija NMPD vai ambulatorajam dienestam

- Specializācija NBS medicīniskajam dienestam.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration:
Duration Information: 

3 gadi

Access requirements: 

Vidējā izglītība, CE latviešu valodā un svešvalodā (vai bioloģijā)

Grants: 

Studenti saņem stipendiju saskaņā ar nolikumu

Costs: 

Valsts budžets

Credits: 

ECTS 180

Provider Information

Provider Name: 
Rīgas 1. medicīnas koledža
Provider Contact Info: 

Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013
67371147
medskola@medskola.lv
www.rmk1.lv

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Ārsta palīgs