• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Course Information

Jyväskylän yliopiston äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia opettajan työssä tarvittavia valmiuksia. Näistä keskeisiä ovat vankat tiedot kirjallisuudesta sekä kielen merkityksistä, rakenteista ja käytöstä erilaisissa teksteissä sekä vuorovaikutustilanteissa. Opetuksen perustana on laaja ymmärrys kielen ja kirjallisuuden merkityksestä yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opintojen aikana karttuvat myös pedagoginen osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä projekti- ja yhteistyötaidot. Opintojen tavoitteena ovat tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiudet: itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely sekä uuden tiedon tuottaminen ja sen soveltaminen opetukseen.  

Opinnoissa tarkastellaan kieltä ja kirjallisuutta osana kulttuuria ja yhteiskuntaa soveltavasta näkökulmasta. Sekä suomen kielen että kieliaineiden yhteisissä opinnoissa kieli nähdään sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää; kursseilla tarkastellaan muun muassa kielen rakenteita ja merkityksiä, monikielisyyttä, kieli-identiteettejä ja kieli-ideologioita sekä opitaan analysoimaan kriittisesti erilaisia kieliaineistoja. Kirjallisuuden opinnoissa tutustutaan opettajan työssä tärkeisiin kirjallisuushistoriallisiin päälinjoihin ja klassikkokirjallisuuteen, minkä lisäksi Jyväskylästä valmistuvat opettajat erikoistuvat erityisesti nykykirjallisuuteen ja -kulttuuriin. Kirjallisuusanalyysin lisäksi opinnoissa harjaannutaan myös monenlaisten muiden tekstien kriittiseen analyysiin ja tulkintaan.

Opinnot etenevät opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Sen pohjana ovat opettajantutkintoon kuuluvat suomen kielen, kirjallisuuden ja aineenopettajan pedagogisten opintojen opintojaksot, mutta kurssien sisällöissä, suoritustavoissa ja ajoituksessa on valinnanvaraa. Meillä ei lokeroida oppiaineita: kieli-, taide- ja kulttuuriaineet tekevät paljon yhteistyötä, ja tarjolla on runsaasti kaikille opiskelijoille yhteisiä kursseja. Myös tulevissa työtehtävissä on hyödyllistä osata tehdä yhteistyötä vaikkapa äidinkielen, vieraiden kielten, taideaineiden tai historian ja yhteiskuntaopin opettajien kesken.

Opiskeluun kuuluu lähi- ja verkko-opetusta sekä itsenäistä työskentelyä. Työtapoina on muun muassa luentoja, ryhmä- tai parityöskentelyä, lukupiirejä, projekteja, oppimistehtäviä ja tenttejä. Opiskelijoita kannustetaan työssä oppimiseen opintoja tukevilla aloilla. Opetusharjoittelun voi yhdistää tutkimus- ja kehittämisprojekteihin. Tutkielman aihekin voi löytyä opetusharjoittelusta.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Duration Information: 

3 + 2 vuotta

Start Date: 
01.09.17
Credits: 

180+120 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Faculty of Humanities and Social Sciences
Provider Contact Info: 

+358 400 248 149
Faculty of Humanities and Social Sciences
hakijapalvelut@jyu.fi
admissions@jyu.fi
STUDENT AND ACADEMIC SERVICES
P.O. Box 35
FI-40014 UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ
International Office
Seminaarinkatu 15, Building A
040 805 3404
PL 35, 40014, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Seminaarinkatu 15, A-rakennus, 40014, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Filosofian maisteri
Qualification awarded description:

Haluatko perehtyä kielen käyttöön ja tekstien tuntemukseen – sekä opettaa näihin liittyviä taitoja myös muille? Jyväskylän yliopiston äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan koulutus tarjoaa ammatilliset valmiudet ja pätevyyden työskennellä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -opettajana aina peruskouluista ja lukioista ammatillisiin oppilaitoksiin, opistoihin ja korkeakouluihin. Opinnot valmistavat kielen käytön ja tekstien asiantuntijoiksi ja antavat valmiudet työskennellä opettajana ja erilaisissa muissa kieliin ja teksteihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä sekä koulutuksen hallinto- tai suunnittelutehtävissä.

Jyväskylässä voit hakea suoraan opettajankoulutukseen ja pääset heti opiskelemaan kaikkia äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tutkintoon kuuluvia aineita: suomen kieltä, kirjallisuutta ja aineenopettajan pedagogisia opintoja. Voit myös erikoistua opettamaan suomea toisena kielenä niille, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään.

Jyväskylän yliopisto on Suomen johtava opettajankouluttaja, ja se kehittää tulevaisuuden oppimistyötä ajantasaisen tutkimustiedon avulla. Jyväskylän yliopiston opettajat ja tutkijat ovat kielen ja kirjallisuuden oppimisen sekä niiden opetuksen parhaita, kansainvälisesti verkostoituneita asiantuntijoita Suomessa. Suoritettuasi opinnot Jyväskylän yliopistossa

osaat kehittää opetusta tutkimuspohjaisesti ja hankkia uusinta tietoa sen tueksi. Tarkastelet kriittisesti kieltä, kielenkäyttöä ja kirjallisuutta osana yhteisön toimintaa ja ymmärrät yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksen osana opettajan työtä. Koulutus tähtää kielen ja kirjallisuuden opettajaksi kasvuun jo alusta asti. Kielen, kirjallisuuden ja opettamisen asiantuntijuudet kietoutuvat yhteen koko opintojesi ajan.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Seminaarinkatu 15, A-rakennus, 40014, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO